Sentralstyremøte 15.-16. juni 2017

22. juni 2017

Saksliste

Beslutningssaker

S5-17-025

Protokoll(er) fra sentralstyrets møte(r) (word)

Vedlegg 1 Referat sentralstyremøte april 2017 (word)

Vedlegg 2 Referat sentralstyremøte mai 2017 (word)

S5-17-026

Revidert budsjett 2017 (word)

Vedlegg 1 Revidert budsjett NHF 2017 (pdf)

Vedlegg 2 Revidert aktivitetsbudsjett NHF 2017 - pr aktivitet (pdf)

S5-17-027

B-sak

S5-17-028

Vedtektsendringer i landsforeninger (word)

Vedlegg 1 A.L.F vedtekter 2017 (pdf)

Vedlegg 2 LFA vedtekter årsmøte 2017 (pdf)

S5-17-029

Oppnevning av representanter til Lundheim Folkehøgskole (word)

S5-17-030

Landsmøtet 2017 – konstitueringsforslag, uttalelser og godkjenning av fullmakter, fordeling av oppgaver (word)

Vedlegg 1 Konstitueringsforslag (word)

Orienterings- og drøftingssaker:

S5-17-031

Protokoll(er) fra arbeidsutvalgets møte(r) (word)

Vedlegg 1 AU-protokoll 2. mai 2017 (word)

Vedlegg 2 AU-protokoll 16. mai 2017 (word)

S5-17-032

Resultatrapport pr februar 2017(word)

Vedlegg 1 Resultatrapport NHF mai 2017 (pdf)

Vedlegg 2 Aktivitetsrapport pr mai 2017 (pdf)

Vedlegg 3 Plasseringsrapport pr mai 2017 (pdf)

Vedlegg 4 Balanserapport NHF pr mai 2017 (pdf)

S5-17-033 Muntlig driftsrapport fra generalsekretæren
S5-17-034 Orientering og statusrapport på aktuelle interessepolitiske saker
S5-17-035 Årsmøter i regioner og landsforeninger – oppsummering etter sentralstyremedlemmenes og ledergruppas deltakelse på årsmøtene (word)
S5-17-036

Brev fra medlem i ALF – klage på manglende oppfølging (word)

S5-17-037 Valg 2017 (word)
S5-17-038

Rapport fra skoleprosjektet «Rett til spesialbehandling eller rett til deltakelse?» (word)

Vedlegg 1 Rapport fra NTNU. Rett til spesialundervisning eller rett til deltakelse (word)

S5-17-039

Levekårsrapport utarbeidet av NHF våren 2017 (word)

Vedlegg 1 Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i 2017 (word)

S5-17-040

Eventuelt