Beholder snusirkelen på 1,50
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Beholder snusirkelen på 1,50

- Vi vant den viktigste kampen, sier Arne Lein, forbundsleder i NHF. Kravene til innendørs snusirkel for rullestol ble likevel ikke redusert i Jan Tore Sanners nye regler for boligbygging.
11. desember 2014

De nye kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) ble presentert via en pressemelding på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider i dag, torsdag 11. desember. Der står det at statsråd Jan Tore Sanner har valgt å beholde tilgjengelighetskravet Norges Handikapforbund har ment er viktigst: en snusirkel på 1,50. Selv om halvparten av de minste leilighetene skal få slippe disse kravene, er forbundsleder Arne Lein glad.

- Kampen har stått om hvorvidt snusirkelen for rullestoler skal beholdes på 1,50 eller reduseres til 1,40, og det viktigste for oss er at den ikke blir redusert. En halvering av antall leiligheter som skal bygges universelt utformet er mye bedre enn alternativet – at ingen blir det. Det er flott at Sanner har hørt på oss i denne saken, sier Lein.

Grundig prosess

De nye kravene kommer etter en langvarig prosess. Saken har vært gjenstand for hissig debatt, spesielt fra deler av boligbransjen, som har ment at tilgjengelighetskravene har ført til økte boligpriser. Disse påstandene har gjentatte ganger vært tilbakevist av fagpersoner innen forskning, arkitektur og økonomi. Nå har også saken vært gjennom en grundig politisk høring. Det synes forbundsleder Arne Lein er fint.

- Vi er glad for at vi nå kan avslutte denne saken etter en såpass grundig prosess, der faglige argumenter har ligget til grunn. Nå har regjeringspartiene gjennomgått konsekvensene av å endre kravene, og også diskutert dette med de andre politiske partiene under budsjettforhandlingene. De har fått klar beskjed om at snusirkelen skal bestå. Denne prosessen har vært så grundig at vi nå forventer at de aktørene i byggebransjen som har gått inn for å redusere kravene, aksepterer at kampen er over, sier Lein.

Det var på forsommeren i år at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for alvor gikk inn for «å forenkle» byggeforskriftene, med et forslag der han blant annet foreslo å minske snusirkelen i boliger fra 1,5 m til 1,4 m. Dette forslaget avviste NHF, i likhet med flere andre organisasjoner.

– Det er viktig at ikke bare byggere av boliger blir lyttet til, men at også brukere av boliger blir hørt slik at det bygges boliger som folk kan bo i, og som holder en god kvalitet. Det er mange fagpersoner innen forskning, arkitektur og økonomi som har skrevet rapporter og sagt høyt i mediene at det er helt andre faktorer som bestemmer i markedet, først og fremst boligenes beliggenhet. Samfunnet vil derfor være tjent med å beholde dagens krav slik at flere kan bo hjemme, dra på besøk til hverandre og ellers leve gode liv, sa Lein den gangen.

Tar også bort noen krav

De nye reglene byr også på noen skuffelser, med noen konsekvenser som Lein frykter kan gjøre boliger mindre tilgjengelige og livet vanskelig for mange mennesker. For det første har Sanner valgt å unnta halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter fra tilgjengelighetskravene, og ikke de leilighetene som er mindre enn 35 kvm, som var NHFs ønske.

- Det betyr at det blir flere utilgjengelige leiligheter enn det vi hadde håpet, selv om det heldigvis ikke blir fullt så mange som vi først fryktet, sier Lein.

Kravene til automatisk døråpner blir også redusert, og kravet om universell utforming av felles uteareal for større boligområder for småhus blir også fjernet. Departementet jobber med å utarbeide veiledninger for kommunene for å bidra til at hensynet til universell utforming blir ivaretatt.

For å gjøre det mulig å bygge boliger i brattere terreng har Sanner også redusert kravene til stigningsforhold på ramper fra 1:20 til 1:15.

- En så bratt stigning er en stor utfordring for personer med manuell rullestol og liten håndstyrke, spesielt hvis det ikke er lagt opp til gode hvilerepoter så man kan stoppe opp underveis, sier Lein.

NHF har erfart at det ofte blir til at ramper legges brattere enn det som er hensiktsmessig for de som skal bruke dem, hvis det ikke stilles strenge krav.

- Men detaljene her gjenstår å se. Vi håper at departementet også har disse elementene i fokus når de nå skal utarbeide veiledningsmateriell til kommunene, sier Lein.  

De nye reglene vil være gjeldende fra 1.1.2015.

Les mer på departementets nettsider.

Flere nyheter
 • Inviterer til dialog for å bedre BPA-ordningen
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Tirsdag 27. februar arrangerer Handikapforbundet et BPA-seminar der hensikten er å drøfte hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  19. januar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  16. januar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Lyse utsikter for hjelpemiddelformidlingen
  31. januar 2018
  Vil framtidens hjelpemiddelordning preges av enklere formidling og mer brukermedvirkning enn i dag? Svaret kan være ja, etter at Stortinget tirsdag vedtok å be regjeringen sørge for flere forbedringer på hjelpemiddelområdet.
Flere artikler