Om Stortingsmelding 33 - NAV i en ny tid

Funksjonshemmede møter ofte fordommer i arbeidslivet, og NAV må ha kompetanse på diskriminering og andre utstøtingsmekanismer i arbeidslivet. Stortingsmeldingen vier ingen plass til ungdom med funksjonsnedsettelser og nedsatt arbeidsevne. Dette er noen av Handikapforbundets innspill til NAV-meldingen.
07. oktober 2016
Til Arbeids- og sosialkomiteen

Innspill til behandling av Meld. St. 33 (2015 – 2016)

NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

NHFs ideologiske utgangspunkt

Norges Handikapforbund (NHF) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for likestilling og full deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Et samfunn for alle er et samfunn uten menneskeskapte barrierer. NHF ser all fysisk utestenging og sosial isolasjon av funksjonshemmede som diskriminering.

Funksjonshemmedes krav om likestilling dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter. Samfunnet må gi alle borgere muligheter til likeverd og deltakelse på alle områder.

Norge har ratifisert FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). NHF deler FN-konvensjonens målsetting fullt ut: å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter og fjerne barrierer som hindrer deltakelse i samfunnet.

Konvensjonen forplikter: norsk lov og praksis må samstemme med konvensjonen. NHF mener at det ikke mangler visjoner eller målsettinger om likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. Målene er det tverrpolitisk enighet om. Utfordringen knyttet til likestilling av personer med funksjonsnedsettelser er at gode målsettinger ofte forsvinner når det kommer til gjennomføring. CRPD må gjøre en forskjell.

Arne.lein@nhf.no Tlf.: 90 79 65 98, forbundsleder

Gladys.sanchez@nhf.no, Tlf.: 24 10 24 69 rådgiver

NHFs innspill

Kompetanse og tjenestekvalitet i hele prosessen fra avklaring til arbeid

NHF støtter at NAV kontor satser på å gjøre mer i egenregi, men det forutsetter at kompetansen, tid og kapasitet til oppfølging av den enkelte, er på plass. 

Uavhengig av hvem som har ansvaret for oppfølging eller tiltak, må hele prosessen fram til målet kvalitetssikres. Det innebærer bl.a. brukermedvirkning fra starten av, bygge tillit, tilgjengelighet, kontinuitet, tett oppfølging og individuell tilpassede løsninger. 

Funksjonshemmede møter ofte fordomsfulle holdninger i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt. Det er vesentlig viktig at NAV skaffer seg kompetanse på diskriminering og andre utstøtingsmekanismer i arbeidslivet. 

Personer med nedsatt arbeidsevne og jobbstrategien 

Meldingen sier lite om jobbstrategien og reflekterer lite over målgruppen med nedsatt arbeidsevne. Ungdom skal prioriteres, men her vies ingen plass til ungdom med funksjonsnedsettelser og nedsatt arbeidsevne. Samtidig foreslås at tiltaksbevilgningene ikke lenger skal knyttes til gruppen med nedsatt arbeidsevne.

 Når tiltaksbevilgningen ikke lenger skal knyttes til gruppen med nedsatt arbeidsevne er det en stor fare for at denne målgruppen ikke blir prioritert.

Attføringsfaget i fare for å forsvinne 

NHF er bekymret for at attføringsfaget smuldres opp. Vi har fått mange signaler om at NAV vektlegger pris for innkjøp av kurs og tiltak istedenfor kompetanse og kvalitet. NHF mener at selv om NAV skal bygge opp egen kompetanse på individuell tilrettelegging og oppfølging av den enkelte bruker, må man sørge for at ikke attføringskompetansen hos attføringsbedriftene som har god erfaring og resultater forsvinner. 

Nærhet til tjenestene og samarbeid med andre etater 

I meldingen foreslås en dramatisk reduksjon av NAV-kontorer. Manglende universell utforming gjør det vanskelig for mange funksjonshemmede å være mobile. Mange trenger personlig assistent og en reise til NAV kontor utenfor kommunen kan bli en ny barriere.

Samarbeid mellom statlig og kommunale tjenester blir også mer krevende. Mange kan komme i periferien og stor fare for å ikke bli sett/prioritert. Det kan også bli et økonomisk spørsmål hvis folk må betale dyrere reiser for å møte opp på NAV-kontor.

NHF mener at det er viktig å opprettholde nærheten til NAV-kontor. Omorganisering av NAV, må i det minste sikre NAV-veiledning lokalt og omfatte hele spektret av oppgaver/områder som NAV-stat har ansvar for. 

Krav til mobiliteten må pålegges NAV og ikke brukeren. Det betyr at NAV personell må flytte for å bistå brukerne lokalt.

Myndige NAV-kontor

Myndige kontorer knyttes til større kontorer og større fagmiljøer. Større fagmiljøer er ingen garanti for bedre service til brukerne. I St. meld. 33 vises til studier hvor mindre kontorer gjør det gjennomgående bedre på overgang til arbeid sammenliknet med hva de oppnådde før NAV-reformen. En fare med større fagmiljøer er ofte at det skapes mer byråkrati; flere oppgaver og flere ledd. Konsekvens kan bli mindre tid og kapasitet og mindre oversikt og kontinuitet til oppfølgingen av den enkelte. 

Å definere NAV-kontor som «myndig» gir heller ikke kontorene automatisk legitimitet. Dette bygges opp gjennom en god relasjon og tillit mellom systemet og den enkelte. Etiske holdninger og verdier må ligge til grunn i hele virksomheten. For å lykkes med oppgaven må brukernes erfaringer, ønsker og behov verdsettes og tas hensyn til. Sanksjoner og urimelig kontroll må erstattes med gjensidig tillit.

Kanalstrategien

Mer digitalisering kan være bra for mange, men absolutt ikke for alle. En fare med digitalisering er at NAV lett kan miste kontakt med de som ikke har tilgang eller ikke kan bruke de digitale systemene. Disse må sikres mulighet til individuell veiledning og informasjon. Digitaliseringsløsninger må være universell utformet. 

Mindre rapportering, mer fokus på resultater og mer tid til oppfølging 

NHF støtter at NAV skal bruke mindre tid på skjematisk registrering og rapportering av bl.a. aktiviteter. Veiledere må få mer tid til den gode oppfølgingen som folk trenger fra NAV for å komme i mål. Papirbyråkrati stjeler verdifull tid fra hovedoppgaven.

Norges Handikapforbund
Oslo, september 2016