Om forslag til ny norsk standard, prNS 11031: Universell utforming - Persontransport - Krav til bussutforming

Handikapforbundet synes det er flott at Standard Norge har laget forslag til standarder på det viktige området Persontrafikk – buss. Vi er i hovedsak tilfreds med forslagene som foreligger, men har noen få kommentarer når det gjelder ramper og heis og varsling ved av- og påstigning.
31. januar 2017

Standard Norge
Mustads vei 1
0283 Oslo

Vår dato: 31.01.2017
Vår ref.: SM2017.01


Høringsuttalelse fra Norges Handikapforbund vedrørende forslag til ny norsk standard, prNS 11031  Universell utforming - Persontransport - Krav til bussutforming

Norges Handikapforbund(NHF) har sett gjennom forslag til nye standarder for persontrafikk, prNS 11031, prNS 11032 og prNS 11033. Organisasjonen har også vært representert i komiteen og har således hatt innvirkning på de foreliggende forslag. 

NHF mener det er flott at Standard Norge har laget forslag til standarder på det viktige området Persontrafikk – buss. Vi er i hovedsak tilfreds med forslagene som foreligger, men har noen få kommentarer til prNS 11031 - bussutforming

NHF har kommentar til følgende: 

  • God sikkerhet må være ivaretatt for tekniske innretninger
  • Krav om sidekant på rampe må tre inn også ved kortere rampelengde
  • Vektgrense for heis og rampe må vurderes angitt på alternativ måte
  • Betjeningshøyde for signal- og stoppknapper må senkes

Utdypende begrunnelser for aktuelle kommentarer

Angående 5.2 Ramper og 5.3 Heis

NHF ser på begge disse kapitler under ett. At passasjerer fortrinnsvis skal kunne betjene rampe eller heis selv er i tråd med intensjonen i begrepet universell utforming. Vi vil likevel påpeke at formuleringen av dette punktet må ta hensyn til både mulighet for likeverdig bruk, sikkerhetshensyn for bruker av rullestol og andre passasjerer, samt det faktum at ved en så bratt rampe må mange få assistanse for å komme inn i bussen. Den angitte helning på 12 % tilsvarer et stigningsforhold på 1:8. I forbindelse med å komme seg ut fra bussen, vil selvbetjening av rampe eller heis kunne ha større relevans. Men også her må det sikres at disse ikke kan kjøres ut når andre passasjerer, gjerne barn, befinner seg innen rekkevidde. 

NHF forstår at det i enkelte tilfeller ikke er plass til ramper bredere enn 800 mm i bussens døråpning. Men da enkelte manuelle rullestoler vil kunne ha en sporvidde på bortimot 70 cm, er det ikke mye feilplassering som skal til før man havner utenfor den ene siden på rampen. Vi mener derfor at rampe uansett må ha en liten kant på siden som forhindrer at hjul kommer utenfor på siden. Fall fra selv en liten høydeforskjell kan få alvorlige følger.

NHF mener derfor at den foreslåtte lengde på 1200 mm før krav om kant gjør seg gjeldende, er for lang. Kantens høyde må gjerne stå i forhold til lengde på rampe, men må da tre inn allerede ved ramper som overstiger lengde på 600 mm. Subsidiært kan behov for sidekant kobles til rampebredde. En rampe på 90 cm vil være langt lettere å plassere seg riktig på og behov for sidekant kan være mindre i slike tilfeller.

NHF ber komiteen se nærmere på vektangivelsen. Det står om både rampe og heis at de skal tåle en vektbelastning på høyst 300 kg. Når meningen er at man skal kunne bruke rullestoler med totalvekt inntil 300 kg, blir det litt defensivt, eller tvetydig, å si at rampa eller heisen skal tåle høyst 300 kg. Rampe og heis må jo faktisk tåle minst 300 kg. Det er jo generelt krav om sikkerhetsmarginer for belastningsangivelser.

Angående 5.4 Varsling ved på- og avstigning

NHF mener høydeangivelsen på signalknapp og stoppknapper er for høy. Betjeningshøyde utvendig på 1300 mm og innvendig på 1200 mm er for høyt for mange personer med redusert funksjon i armer og hender. Vi ber om at dette målet reduseres til 1100 mm slik at de fleste skal kunne bruke transportmidlet på likeverdig måte. Det er greit å minne om at både gjeldende NS 11001 og gjeldende TEK 10 har 1100 mm som angivelse for maks betjeningshøyde. Vi ser ingen vektige tekniske argumenter for å plassere denne høyere. 

Med dette avsluttes vår høringsuttalelse. Vi ser fram til at standardene blir ferdig.

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund

 

Arne Lein
Forbundsleder

Astrid Strøm
Avdelingseder samfunnsavdelingen