Om forslag til nasjonale sjekklister for byggesak

Handikapforbundet synes det er positivt at Direktoratet for Byggkvalitet utvikler sjekklister for byggesaker, som sikrer lik saksbehandling i alle kommuner. Vi har imidlert noen kommentarer vedrørende to poster, som omhandler universell utforming og som vi mener kan trenge mer oppmerksomhet.
03. februar 2017

Direktoratet for byggkvalitet
post@dibk.no

Vår dato: 03.02.2017
Vår ref.: SM2017.02

Høringsuttalelse fra Norges Handikapforbund vedrørende nasjonale sjekklister for byggesak

Norges Handikapforbund (NHF) mener det er positivt at DiBK jobber med å utvikle sjekklister som kan føre til mer lik saksbehandling hos alle kommuner og saksbehandlere. Det vil kunne gi aktørene i bransjen, utbyggere og planleggere, samt kommunenes egne saksbehandlere, større visshet om at det de foretar seg er riktig og tilstrekkelig. Aktørene i byggesaker kan og bli mer trygge på at de bli behandlet likt av forskjellige kommuner og saksbehandlere.

NHF forstår det slik at målsettingen med dette arbeidet er å rette seg inn mot maskinlesbare sjekklister med god oversiktlig struktur og at det er meningen å etablere ett felles sted for oppdateringer, endringer mv. Det vil også gjøre byggesaksbehandling enklere, raskere og mer transparent som et ledd i elektronisk byggesaksbehandling.

NHF vil i denne anledning vil vi komme med innspill til kun to poster, som omhandler universell utforming og som vi mener kan trenge mer oppmerksomhet. Det gjelder postene 170 og 210 i forslag til sjekkliste.

Sjekkpunkt 170, Er det beskrevet at uteareal innenfor sin funksjon er universelt utformet:

I kolonnen for oppfølgingsspørsmål er det anført at kommunen skal legge til grunn opplysninger i søknaden om oppfyllelse av krav til UU for uteareal, og skal normalt ikke kontrollere tegningsgrunnlaget mot regelverket eller plan.  Der det foreligger indikasjoner på at kravene ikke er oppfylt, skal kommunen gripe inn ved å be om flere opplysninger (ikke fullstendig søknad), eller avslå søknaden der det er grunnlag for det.

NHF erfarer at det er mange kommuner som er dyktige på dette temaet etter at de har hatt særlig fokus på universell utforming gjennom flere år. Men det finnes også kommuner som har mye å lære. Siden hensikten med sjekklistene er at saksbehandling skal bli mer ensartet, bør sjekklisten gi nærmere føringer for at tegningsgrunnlag og prosjektplaner skal sjekkes mot regelverk og planer i kommunen.

Hvis søknad med tilhørende dokumenter også blir digitalisert og kan kryss-sjekkes mot regelverk og planer, antar vi at det blir rimelig enkelt å sjekke at søknaden har oppfylt gjeldende krav.

Sjekkpunkt 210, Er det beskrevet at krav til UU er ivaretatt? 

I kolonnen for oppfølgingsspørsmål er det anført at kommunen skal legge til grunn opplysninger i søknaden om oppfyllelse av krav til UU i kapittel 12, og skal normalt ikke kontrollere tegningsgrunnlaget mot regelverket eller plan.  Der det foreligger indikasjoner på at kravene ikke er oppfylt, skal kommunen gripe inn ved å be om flere opplysninger (ikke fullstendig søknad), eller avslå søknaden der det er grunnlag for det. Ved søknad om rammetillatelse, skal universell utforming bare dokumenteres i den utstrekning forholdet avklares i rammetillatelsen.

NHF mener at det også her må legges til rette for enkelt å kunne kontrollere at søknad, tegningsgrunnlag og planer tilfredsstiller gjeldende krav, og at dette faktisk skal gjøres.

Som organisasjon blir vi stadig gjort oppmerksomme på manglende universell utforming i både planlegging og utførelse av nye byggverk.

Vi mener at det for kontroll av tiltakets forhold til universell utforming, særlig for kapittel 12 i TEK i langt større grad må benyttes uavhengig kontroll. En uavhengig kontroll vil også kunne utføres enklere og rimeligere hvis prosjektering i større grad kan foregå digitalt i en type kompatibelt system. 

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund

Steinar Myrdal
Seniorrådgiver