Om å frata Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhevingsansvaret

BLD har foreslått å frata Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhevingsansvaret de i dag har. NHF mener ombudet må ha en selvstendig og uavhengig rolle, men er skeptiske til å skille håndhevings- og pådriveroppgavene. LDO fungerer i dag som et lavterskeltiltak for veiledning og en første instans for klager på diskrimineringsområdet. Dersom diskrimineringsnemda overtar all klagebehandling, mister vi en to-trinns klagebehandling, som er et viktig rettsikkerhetsprinspipp i Norge. Dette kan NHF ikke akseptere.
04. november 2015

Jeg viser til møtet i LDOs brukerutvalg 12. oktober 2015 hvor PWC presenterte sin utredning om håndhevings- og virkemiddelapparatet på likestillingsområdet.

Norges Handikapforbund (NHF) ønsker med dette å komme med supplerende merknader til det vi uttrykte i møtet.

NHF er tilfreds med den gjennomgangen som nå skjer og ser nødvendigheten av denne. Det er behov for et tydelig likestillingsombud som kan sette likestillingstanken høyt på dagsorden. Samtidig er det behov for et sterkt håndhevingsapparat for å ivareta rettsvernet mot diskriminering for beskyttede grupper.

BLD har foreslått følgende endringer på likestillings- og diskrimineringsområdet:

  • Skille lovhåndhevings- og pådriveroppgavene
    - LDO skal rendyrkes som pådriver
    - Bufdir. Skal styrkes som fagdirektorat
  • Utrede modeller hvor nemda får utvidet myndighet til å gi oppreisning

NHF mener det vil være avgjørende for rettsvernet at ombudet også i framtiden har en selvstendig og uavhengig rolle. Vi er imidlertid skeptiske til å skille håndhevings- og pådriveroppgavene som ombudet i dag har. LDO fungerer i dag som et lavterskeltiltak for veiledning overfor enkeltpersoner i spørsmål knyttet i diskriminering/likestilling. I tillegg er LDO første instans for klager på lovbrudd på området. Dersom all klagebehandling legges til nemda har vi ikke lenger en to-trinns klagebehandling, som er et viktig rettsikkerhetsprinspipp i Norge. Dette kan NHF ikke akseptere.

NHF mener at tilfanget av klage- og veiledningssaker som i dag kommer til LDO er en viktig kunnskapskilde for ombudet, og bidrar til å gi ombudet faglig tyngde når de uttaler seg. Gjennom klagesaksbehandlingen får LDO bred erfaring med hvordan lovverket på området fungerer. Ved å inneha begge disse perspektiver har ombudet høy troverdighet i rollen som pådriver.

Den største utfordringen som vi ser, er hvordan sanksjonsmulighetene kan styrkes. Dette ligger i dag i likestillingsnemnda, men deres sanksjonsmuligheter er svært begrenset. For å styrke likestillingsapparatet ytterligere er det avgjørende at nemnda får sterkere virkemidler med hensyn til sanksjoner. Det bør i tillegg åpnes for at saker kan ankes til den ordinære domstolsapparatet. Et vedtak i nemnda bør imidlertid utløse automatisk fri rettshjelp til enkeltpersoner om en sak ankes til domstolene. Uten tilgang til fri rettshjelp frykter vi at diskrimineringssaker kun unntaksvis bringes inn for domstolen.

NHF er opptatt av at det etableres et sterkt fagdirektorat på likestillingsfeltet. Vi finner det ikke hensiktsmessig at dette legges til et eksisterende fagdirektorat, eller til et direktorat som også har et ansvar på andre samfunnsområder. Vi mener et eget fagdirektorat på likestillingsområdet vil være premissleverandør overfor andre fagdirektorat som har et sektoransvar. Systematisk innhenting av dokumentasjon og innsamling av kunnskap vil være en del av likestillingsdirektoratets arbeidsområde. Å ta initiativ til (og igangsette) nye prosjekter som skal bringe fram kunnskap om hvordan Norge arbeider for å innfri forpliktelser i internasjonale konvensjoner på området vil også være en viktig oppgave. Fagområder som er tverrsektorielle, og som har betydning for likestillingsarbeidet, kan legges til et likestillingsdirektorat. Et eksempel på et slikt tverrsektorielt arbeid er oppgaver som i dag ligger i Delta-senteret. Dette tverrsektorielle perspektivet er viktig for å kunne være en ressurs for å bistå fagdirektoraret med et sektoransvar i deres arbeid med likestillingsrelevante problemstillinger.

Et likestillingsdirektorat bør også ha ansvar for å utarbeide nødvendig verktøy i likestillingsarbeidet, slik som veiledere o.a..

Ved etablering av et likestillingsdirektorat er det selvfølgelig helt avgjørende at grensen mellom de tre instansene ombud – nemnd – direktorat trekkes tydelig. Mens et direktorat ligger i departementets styringslinje, må nemnd og ombud være faglig uavhengig.

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

Arne Lein
forbundsleder