Innspill til statsbudsjettet for 2017

Handikapforbundet frykter at funksjonshemmede får dårligere levekår, hvis regjeringen får gjennom sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Vi har vært i flere høringer på Stortinget for å påvirke innholdet i det endelige budsjettet.
27. oktober 2016

Torsdag 6. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Handikapforbundets vurdering etter å ha lest gjennom de budsjettpostene som angår funksjonshemmede, er at regjeringen ikke tar det utenforskapet funksjonshemmede opplever på alvor.
Klikk her for å lese våre reaksjoner på statsbudsjettet. 

Det er helheten av kuttforslag og manglende satsinger som skaper bekymring i Handikapforbundet. Forslaget om å kutte støtten til fysioterapi ved å fjerne sykdomslisten til fysioterapiordningen, er blant budsjettsakene vi reagerer på. Forslaget er spesielt alvorlig når vi ser mangelen på tiltak for å bedre funksjonshemmedes levekår. Fraværet av satsing på universell utforming og funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse er også alvorlig. Det at flere poster som omtaler utsatte grupper, lar være å nevne funksjonshemmede, gjør ikke dette budsjettet bedre.

I disse dager deltar Handikapforbundet i høringer på Stortinget, der vi ber de ulike komiteene gjøre sitt til at det statsbudsjettet til slutt blir vedtatt, ikke inneholder de mest drastiske budsjettforslagene og at de budsjettpostene som har betydning for funksjonshemmede blir økt.  

Tok opp levekår med arbeids- og sosialkomiteen 

Det var de økonomiske levekårene som sto i fokus da Handikapforbundet deltok i høringen i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget tirsdag 18. oktober. De siste årene har vi fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever at privatøkonomien har blitt stadig verre. Vi har lenge sett tendenser til økte egenandeler og svekkede støtteordninger, som gir bekymring for at det blir en stor økonomisk belastning å være funksjonshemmet i Norge.

Forslaget om å kutte støtten til fysioterapi, funksjonshemmedes muligheter til arbeid og manglende satsing på universell utforming var andre saker vi tok opp med denne komiteen.
Klikk her for å lese hele innspillet til arbeids- og sosialkomiteen.

Fokus på universell utforming og kommunale tjenester i kommunal- og forvaltningskomiteen

Universell utforming var hovedtema i høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen 20. oktober. Hvis målene om et universelt utformet samfunn skal kunne realiseres, må det også satses på tiltakene i handlingsplanen for universell utforming. Forslaget til statsbudsjett sår imidlertid tvil om prioriteringene.

Tilskuddet til boligtilpasning er svekket, heistilskuddet er kraftig redusert og det er ikke etablert en ny rentekompensasjonsordning for å sikre universell utforming av skole- og svømmeanlegg, etter at denne ordningen ble overført til Kunnskapsdepartementet i fjor. Regjeringen har videre foreslått å avvikle kompetansetilskuddet til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, herunder universell utforming, og mener kommunene selv må sørge for denne kompetansen. Disse sakene ble tatt opp under høringen med komiteen 20. oktober.

I denne komiteen uttrykte vi også bekymring for budsjettforslaget om å øke kommunenes egenandel for tjenester til personer med store assistansebehov. Det er stor risiko for at tjenestetilbudet blir forverret, hvis det blir dyrere for kommunene å yte tjenestene. Det betyr at funksjonshemmedes livskvalitet blir dårligere, og spesielt muligheten til å leve et aktivt liv. Vi har også erfart at kommunene senker terskelen for å tilby institusjonsplass framfor å gi tjenestene hjemme, når det økonomiske handlingsrommet er mindre.

Klikk her for å lese hele innspillet til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Ba helse- og omsorgskomiteen om  å beholde diagnoselisten og øke bevilgningen til rehabiliteringsplanen

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og avvikling av diagnoselisten til fysioterapiordningen sto på agendaen da Handikapforbundet møtte i helse- og omsorgskomiteen torsdag 27. oktober.

Regjeringen har gjennom statsbudsjettet foreslått å bruke totalt 200 millioner kroner til kommunene for å følge opp tiltakene i planen. Handikapforbundet mener dette først og fremst handler om flytting av penger, blant annet knyttet til kuttene i støtten til fysioterapi, og ikke er en reell satsing. Vi har derfor bedt om en overføring på 500 millioner til kommunene.

I denne høringen var vi også opptatt av hvordan opptrappingsplanen er for ensidig fokusert på medisinsk rehabilitering, og at det helhetlige perspektivet mangler. I tillegg ba vi om bedre rammer for brukermedvirkning gjennom likepersonsarbeidet, som regjeringen tross alt sier at er en viktig del av rehabiliteringen.

Handikapforbundet har også bedt helse- og omsorgskomiteen om å gå inn for å beholde diagnoselisten for fysioterapi, som regjeringen foreslår å fjerne. Hvis diagnoselisten blir fjernet, vil de som i dag er fritatt for egenandeler få nesten 2000 kroner mer i utgifter til fysioterapi. Hvis forslaget blir gjennomført, frykter vi at mange funksjonshemmede må droppe tjenester de virkelig trenger. I denne høringen ba vi også komiteen om å ta inititiv til en utredning av hvordan funksjonshemmede rammes økonomisk etter at egenandelene på flere områder har økt og det er kuttet i viktige støtteordninger.

Klikk her for å lese hele innspillet til helse- og omsorgskomiteen.

Den neste høringen vi skal delta i, er i helse- og omsorgskomiteen. Vi oppdaterer saken når vi har vært i denne høringen.