Høringssvar om hjelpemiddelformidlingen

I høringssvaret vårt om forslaget til endringer på hjelpemiddelområdet, advarer vi mot å flytte hjelpemidler til kommunene og innføre tilskudd og anbefaler å bedre kompetansen i kommunene og satse på forskning og utvikling.
23. mai 2017
I februar sendte regjeringen rapporten En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling på høring. Rapporten er utarbeidet av et ekspertutvalg, som har gått gjennom hjelpemiddelområdet på bestilling fra regjeringen. Forslaget dreier seg blant annet om at kommunene kan overta mer ansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet. Handikapforbundet har lenge ment at dette vil ramme de som trenger hjelpemidlene hardt og føre til unødvendig merarbeid for kommunene.
Klikk her for å lese mer om forslagene.

I Norges Handikapforbunds høringssvar argumenterer vi for at en fremtidsrettet hjelpemiddelformidling utvikles ved å:

  • Følge Stortingets føringer om at hensynet til brukerne skal stå i fokus for den løsningen som blir valgt (Innst. 333 S, 2014-2015, Kommunal- og forvaltningskomiteen).
  • Beholde retten til alle hjelpemidler ved varig funksjonsnedsettelse i folketrygden for å sikre tilgang til hjelpemidler på alle livsområder. Dette inkluderer enkle, høyfrekvente hjelpemidler og fastmonterte hjelpemidler i bolig og til adkomst.
  • Videreføre dagens utlånsordning. Ikke innføre tilskudd og egenandeler.
  • Satse videre på det nasjonale formidlingssystemet med hjelpemiddelsentraler med spesialkompetanse, som bidrar til likeverdig og helhetlig problemløsning.
  • Styrke kommunenes kompetanse innen rehabilitering og øke antallet ergoterapeuter.
  • Modernisere IKT-løsninger og forenkle rutiner. Styrke brukerpassordningen og bestillingsordningen.
  • Satse på hjelpemidler og formidling av gode løsninger i utdanning og arbeid.
  • Satse på forskning og utvikling.

Klikk her for å laste ned hele høringssvaret.