Samfunnsoppdrag og strategi

På landsmøtet 2017 vedtok Norges Handikapforbund et nytt samfunnsoppdrag og en strategi som skal gi ny giv og en kursendring.
05. juli 2017

Samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å:

  • lede samfunnet mot full likestilling
  • gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
  • være et sterkt fellesskap

Lede samfunnet mot full likestilling

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta. Vi vet hva som fungerer og hva som diskriminerer, og derfor er det vår jobb å vise vei slik at vi sammen kan skape et bedre samfunn for alle. Vi skal gi samfunnet erfaringene og kompetansen vår, og være pådrivere for gode og fremtidsrettede løsninger.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når mennesker stenges ute. Ingenting skal være mer naturlig enn alles rett til å delta i samfunnslivet og bidra med sine ressurser. Vi skal sette fart i arbeidet med å bygge det samfunnet hvor det er selvfølgelig at alt er tilgjengelig for alle og hvor funksjonshemmede får de tiltakene man trenger for å kunne leve likestilte liv. Det handler om menneskeverd for den enkelte, men også om hva som er best for samfunnet som helhet.

Gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet

NHF er en menneskerettighetsorganisasjon. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få sine rettigheter innfridd på lik linje med ande. Vi tar tak i lovbrudd, fordommer, feil og mangler som fører til at mennesker diskrimineres og ikke får mulighet til å utfolde seg.

Å endre folks holdninger er grunnleggende. Vi kan ikke være likegyldige eller overse noen former for diskriminering og utestenging. Vi bruker råd, veiledning eller humor for å gi ny kunnskap og forståelse. Når det kreves må vi aksjonere og konfrontere. Vi er kompromissløse i møte med sorteringssamfunnet, hatkriminalitet, vold og kroppspress.

Vårt oppdrag er å være til stede alle steder der det fattes beslutninger som får konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi prioriterer utadrettet aktivitet og samfunnsrettet arbeid og bidrar aktivt i utformingen av gode, inkluderende og helsefremmede tiltak og nærmiljøer.

Vi skal også se ut av Norge og ta medansvar for funksjonshemmede i andre land som i enda større grad utsettes for vold, diskriminering og utestengning og som rammes ekstra hardt av fattigdom og i krig, konflikt og katastrofer.

Være et sterkt fellesskap

I fellesskapet henter vi kunnskap, mot og trygghet til å snakke om og møte utfordringene vi står overfor. Vi inviterer med oss andre i kampen for det likestilte samfunnet. Et godt og mangfoldig sosialt miljø er viktig både for et velfungerende og slagkraftig fellesskap og for hvert enkelt medlem. Vi skal styrke, skolere og engasjere hverandre, både medlemmer og andre, til å fylle alle de ulike rollene som gjør at vi i sum kan løse samfunnsoppdraget vårt.

Strategi 2017 - 2021

Norges Handikapforbund skal være en organisasjon som er nær og tydelig i lokalsamfunnet. Vi skal være der folk er. Blikket og innsatsen skal nå rettes utover mot folk og deres hverdagsliv. Diskriminerende holdninger og handlinger klarer vi ikke å endre gjennom høringer og møter på Stortinget. Derfor skal vi bli en tydeligere stemme, rådgiver og vaktbikkje i lokalmiljøet.

Vi skal bygge en sterk vi-kultur. En kultur hvor vi jobber bedre, tettere og oftere sammen med hverandre og andre. Der vi før har vært opptatt av å gå opp grensene, skal vi nå gjøre det motsatte. Vi skal løse oppgaver og nå viktige mål gjennom å inkludere hele fellesskapet og samles på kryss og tvers i vår egen store organisasjon og med andre miljøer.

En strategi endrer hverken samfunnet eller en organisasjon, det er det handlinger som gjør. Vår strategien inneholder derfor konkrete tiltak til hvordan vi skal jobbe de neste fire årene. Den sier hva vi skal gjøre. Den inneholder tiltak for hvordan vi skal jobbe for å få til de viktige snuoperasjonene og justeringene, utad i
samfunnet og innad i vår egen organisasjon, som er avgjørende for at vi også framover skal lede an i arbeidet for et likestilt og mangfoldig samfunn.

Vi har utarbeidet en strategi for hvordan NHF skal leve som vi lærer. Hvordan vi skal bli en organisasjon og et fellesskap som er tydelige bærere av de samme verdiene vi ønsker å se i samfunnet rundt oss.

Strategien er bygget opp rundt ni innsatsområder som en samlet organisasjon har sagt de ønsker skal styrkes. Her vil du finne noen overordna grep som er tatt for å styrke oss som organisasjon, vår gjennomslagskraft og samfunnsendring rundt de store, grunnleggende problemene.

Klikk her for å laste ned Norges Handikapforbund strategi