Universell utforming

Trapper, fortauskanter, terskler, smale dører og mangel på heiser, hindrer funksjonshemmede fra å være aktive deltakere i samfunnet. Universell utforming skaper bedre tilgjengelighet og bidrar til at alle kan delta. Universell utforming er derfor en av Norges Handikapforbunds fanesaker.
10. november 2014

Hva er universell utforming?

Universell utforming bidrar til tilgjengelighet. Samtidig favner universell utforming mye videre enn som så. Det handler om at alle skal kunne bruke de samme løsningene - uansett om det er inngangsdøra til det lokale rådhuset, nærskolen eller regiontogene. Ingen skal være nødt til å bruke bakdøra eller bli sendt på en skole i nabokommunen, på grunn av manglende tilgjengelighet. En av hovedhensiktene med universell utforming er å bidra til deltakelse og like muligheter for alle - uansett funksjonsevne.

Definisjon:
”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming” (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University)

Du kan lese mer om hva universell utforming er i Norges Handikapforbunds hefte "hva er universell utforming"
- Tekstfil av Hva er universell utforming

Se også NHF-heftet "Tilgjengelige bygg og uteområder"
- Tilgjengelige bygg og uteområder.pdf

Lovforbud mot fysisk utestengning

Norges Handikapforbunds krav om like muligheter for deltakelse dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter, nedfelt i den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Det norske lovverket forbyr diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Både diskriminerende holdninger og fysiske hindringer omfattes av loven. Loven sier også at offentlige virksomheter og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sørge for at den delen av virksomheten som er til allment bruk, er universelt utformet. Du kan melde lovbrudd til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hvordan kan vi påvirke - Nettverk og opplæring

NHF har skolerte nettverk i alle regioner for å påvirke til et universelt utformet samfunn. Regionkontorene koordinerer nettverkenes arbeid og samarbeider med NHF sentralt. Kontakt regionkontoret hvis du vil være med i nettverket.

NHF har også laget en veileder som viser hvordan medlemmer, tillitsvalgte og andre ressurspersoner kan drive lokalt påvirkningsarbeid for et universelt utformet samfunn.

Last ned:

PDF av Universell utforming - Hvordan kan vi påvirke?


Tekstfil av Universell utforming - Hvordan kan vi påvirke?