Ønsker ikke midlertidighet

Midlertidighet er ikke riktig virkemiddel for å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede. Tvert imot gir slike ordninger signaler om at arbeidsgivere bør være forsiktige med å ansette funksjonshemmede, skriver Norges Handikapforbund i høringssvaret til regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljøloven.
18. september 2014

Arbeid og sosialdepartementet
Vår dato: 18.09.2014
Vår ref.: [Referanse]

Vi viser til Arbeid- og sosialdepartementets høringsnotat om endringer i arbeidsmiljøloven hvor det blant annet tas til orde for økt bruk av midlertidig ansettelse for å øke muligheten for at personer med redusert arbeidsevne kan komme inn i det ordinære arbeidslivet.

Dessverre er det fortsatt slik at personer som har redusert arbeidsevne, som er den tekniske beskrivelsen NAV bruker på personer som, har vansker med å få ordinært arbeid.  Vi vil presisere at nedsatt funksjonsevne ikke er synonymt med å ha redusert arbeidsevne.

Årlige kartlegginger gjennom SSBs AKU- undersøkelse viser at sysselsetningen blant personer med nedsatt funksjonsevne er langt lavere enn blant befolkningen for øvrig,  til tross for at partene i arbeidslivet gjennom IA avtalen skal ha fokus på å øke sysselsetning for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringens sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne har så langt heller ikke hatt tilstrekkelig ønsket effekt.

Norges Handikapforbund er i likhet med Arbeids og sosialdepartementet opptatt av å øke andelen funksjonshemmede i det ordinære arbeidslivet. Det sentrale spørsmålet er om økt grad av midlertidig ansettelse er det riktige virkemiddelet for å nå dette overordnede målet.  Vi tror ikke dette er riktig virkemiddel, vi er snarere redd for at et slikt virkemiddel kan ha stikk motsatt virkning. Det finnes ingen dokumentasjon på at mennesker med nedsatt funksjonsevne går over i faste stillinger etter at de har vært midlertidige ansettelsesforhold.

Forskning har imidlertid vist at økt bruk av midlertidig ansettelse ikke har ført til at sysselsetningsgraden generelt har økt for denne gruppen.

Vi er redd for at økt bruk av særordninger, som midlertidig ansettelse er, vil signalisere til arbeidsgivere at de bør være forsiktige med å ansette personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi er forundret over at Regjeringen foreslår økt midlertidig ansettelse som et virkemiddel for å få personer som er i randsonen til arbeidslivet inn i det. Konsekvensen kan raskt bli at denne gruppen forblir i randsonen til arbeidslivet over lengre tid enn med dagens regelverk for ansettelser.

FAFO gjennomførte på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet en undersøkelse av arbeidsgiveres holdninger til å ansette funksjonshemmede. Resultatene i denne undersøkelsen, «Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet» (FAFO-rapport 2013:54) viser at arbeidsgivere først og fremst etterlyser andre virkemidler enn midlertidig ansettelse for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne, slik som rask effektiv tilgang på hjelpemidler, økonomisk støtte til tilrettelegging, enklere prosedyrer for å få tilskudd, god tilgang til kompetente rådgivere.

Vi mener regjeringen i stedet for å øke muligheten til midlertidige ansettelse bruker tid og ressurser på tiltak som arbeidsgivere selv mener vil ha en effekt for økt deltagelse i arbeidslivet.

I og med at vi avviser utgangspunktet som høringsnotatet legger til grunn for endringer i arbeidsmiljøloven, finner vi heller ikke grunn til å gå inn på de konkrete forslagene som fremmes i høringsnotatet.

 

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

Arne Lein 
Forbundsleder

Arnstein Grendahl
Generalsekretær