Innspill til lovforslagene om likestillings- og diskriminering

Angående lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) og Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
10. mai 2017

Norges Handikapforbund kan vi ikke støtte disse lovforslagene slik de foreligger. Vi mener at forslagene tar likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet i Norge i feil retning. Vi hadde håpet at en felles lov ville bidra til et styrket diskrimineringsvern for alle diskriminerte grupper, ikke en svekkelse slik som forslaget fremstår nå. 

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Lovforslaget har noen forbedringer i forhold til forslaget som ble sendt på høring, og det er tydelig at Regjeringen har lyttet til enkelte av innspillene fra organisasjonene. Vi er glad for at Regjeringen har styrket vernet mot sammensatt diskriminering, og tatt med alder som selvstendig diskrimineringsgrunnlag. Vi er også glad for at Regjeringen vil videreføre ordlyden fra i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes i formålsparagrafen. Dette tydeliggjør at ansvaret for å jobbe mot diskriminering ikke ligger hos det enkelte individ, men hos samfunnet som helhet.

Dette lovforslaget vil dog som helhet gi et dårligere diskrimineringsvern, og vil styre likestillingsarbeidet i feil retning. Ved å fjerne redegjørelsesplikten setter Regjeringen den aktive likestillingspolitikken til side. Fra å ha en lov som jobber aktivt med de strukturelle årsakene til diskriminering, foreslår Regjeringen nå en lov der det blir opp til individet å ordne opp i en evt. diskriminering, ved selv å ta saken til Diskrimineringsnemnda. Regjeringen sier de vil fjerne unødvendig byråkrati og forutsetter at alle arbeidsgivere vil jobbe for likestilling og mot diskriminering. Dette er naivt. Erfaringer fra funksjonshemmede i arbeidslivet viser også at dette ikke er tilfelle. Å kutte redegjørelsesplikten er dermed en svært alvorlig svekkelse av likestillingsarbeidet. Vi er ikke i tvil om at dette vil ramme alle diskrimineringsgrunnlagene, og vil føre til mer diskriminering – ikke mindre.

Det aktive likestillingsarbeidet som redegjørelsesplikten representerer plasserer ansvaret for likestillingsarbeidet hos samfunnet, og ikke individet. Vi mener derfor at en fjerning av denne plikten innebærer en privatisering av likestillingskampen.

Vi er også skuffet over at forslaget til ny lov ikke innebærer en forpliktende strategi for å oppnå universell utforming av samfunnet, og at terskelen for å påberope seg uforholdsmessig byrde tilsynelatende er uforandret. Vi mener at dette igjen innebærer at samfunnsskapte barrierer blir den enkeltes problem.

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

Diskrimineringslovverket er avhengig av et godt apparat som kan håndheve lovverket. Vi kan derfor heller ikke støtte dette lovforslaget. Det er en vesentlig mangel at lovforslaget hviler på en utredning der konklusjonen var gitt før utredningen kom i gang – nemlig at ombudets pådriverrolle og håndheverrolle skulle skilles.

Vi er spesielt bekymret for to forhold:

  1. Det er svært alvorlig å bryte opp et godt og velfungerende fagmiljø, som brukerne har stor tillit til.

  2. Det er også svært problematisk å fjerne det som for brukerne oppleves som et lavterskeltiltak med en to-instansmodell, basert på en så mangelfull utredning. Vi kan ikke se at de foreslåtte endringene av loven vil styrke diskrimineringsvernet, heller svekke det.

Vi mener at disse lovforslagene bidrar til en svekkelse av diskrimineringsvernet, trass i enkelte forbedringer. Vi mener en felles lov må styrke alles vern, ikke svekke det. Vi hadde håpet at en ny lov ville virkeliggjøre noen av ambisjonene som er nedfelt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Dessverre har vi fått en lov med enda lavere ambisjoner enn eksisterende lovverk. Vi ber Stortinget om å stå sammen med organisasjonene ved å stemme mot disse lovforslagene.