Fordeling av Norsk Tippings overskudd

NHF støtter myndighetens ansvarlige spillpolitikk, og har bidratt aktivt til Norsk Tippings overskudd i flere år. Vi er positive til at flere organisasjoner skal kunne søke om inntekter fra Norsk Tipping, men mener at vi, gjennom 10 H, fortsatt bør få motta en fast årlig prosentandel av overskuddet.
30. september 2016

Kulturdepartementet      
Pb 8030 Dep
0030 Oslo

Oslo, den 31. august 2016
Vår ref.: KH

Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Norges Handikapforbundet (NHF) er en del av 10H som avgir et felles høringssvar som NHF stiller seg helt og fullt bak. NHF sender herved også et eget høringssvar for å underbygge vår begrunnelse for valg av modell 2.

Det norske spillmarkedet er regulert gjennom Lotteriloven, Pengespilloven og Lov om veddemål. NHF støtter myndighetens ansvarlige spillpolitikk, som vi mener best ivaretas gjennom en god og rettferdig forvaltning av de tre lovene som danner grunnlag for den eksisterende enerettsmodellen. Vi mener den sikrer formålenes muligheter til å generere inntekter fra spill og lotterier, innenfor forsvarlige rammer, gitt en rettferdig forvaltning.

I perioden før automatvirksomheten, var NHF av de første og største aktørene i landet med å tilby skrapelodd. Den virksomheten ble bygd opp i egen regi med et betydelig distribusjonsapparat med ca. 3.000 forhandlere og ukentlige trekninger på TV under merkenavnet Quick-lotteriet. Virksomheten ga betydelige inntekter til NHF fram til introduksjon av Flax-lotteriene i Norsk Tipping (NT) regi. Etter at denne inntektsstrømmen gradvis ble borte, bygde NHF opp en ny inntektsvirksomhet i egen regi, bestående av automatdrift basert på myndighetens ønsker om at automatinntekter skulle forbeholdes humanitære organisasjoner, ref. St.meld. nr. 2 Revidert nasjonalbudsjett 1991. NHF hadde fra 1995 og fram til 2010 et nært og godt samarbeid med det amerikanske spillselskapet International Game Technology (IGT). Dette samarbeidet gikk bl.a. ut på å drifte on line overvåkede VLT terminaler, lik den virksomheten som NT i dag benytter for å drifte sine spilleautomater Multix og Belago. Denne virksomheten ble drevet med stor suksess innenfor de lover og forskrifter som til enhver tid ble fastsatt av sentrale myndigheter.

NHF var en del av avtalen som førte fram til automatforliket og i sin tur fram til enerettsmodellen. I 2007 overtok NT automatvirksomheten og ansvaret for store deler av inntektsgrunnlaget til NHF. NHF skal etter avtalen motta midler via tippenøkkelen. En klar intensjon ved avtalen var at den overførte virksomheten skulle bidra til økte, sikre og forutsigbare inntekter for partene.

De årlige frie Inntektene til NHF har blitt redusert med ca. 2/3 i forhold til gjennomsnittlig årlig inntektsresultat av egen automat- og lotterivirksomhet i perioden før automatforliket. For å kompensere for det store inntektsfrafallet som oppsto etter forliket, utviklet NHF i 2006/2007 i samarbeid med IGT og våre landsforeninger, et forhåndstrukket elektronisk landslotteri som skulle erstatte NHF's tradisjonelle skrapelodd Quick. Dette lotteriet ble godkjent av Lotteritilsynet i 2008 med en omsetningsramme på MNOK 500 og oversendt til Kulturdepartement (KUD) for endelig godkjenning. Etter anmodning fra KUD ble lotteriet inkorporert i et samarbeidsprosjekt mellom NHF/ 10H og NT. Dette samarbeidet førte i sin tur fram til landslotteriet «Nabolaget» som i dag inngår i NT's ordinære drift.

NHF er glad for å ha bidratt til at NT har hatt suksess og økt sine inntekter betydelig etter forliket. NHF har, til tross for et formidabelt inntektsfrafall, aktivt støttet opp om enerettsmodellen. NHF tror at modell 2 i høringsnotatet vil bidra til at de forutsetninger som ble lagt til grunn ved automatforliket, som bl.a. var å sikre forutsigbare og økte inntekter, nå kan oppnås. Ved å redusere den prosentvise andelen av overskuddet til de etablerte formålene i tippenøkkelen, gis det rom for flere humanitære og samfunnsnyttige formål å få inntekter fra Norsk Tipping.

NHF mener også at overskuddet fra Nabolaget skal tilfalle samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, slik at det skapes ytterligere rom for å inkludere flere formål i den delen som er merket disse formålene.

Dersom vedtaket om endelig forskrift skulle bli forsinket, ber NHF om at eksisterende overgangsordning forlenges.

Vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

Arnstein Grendahl
Generalsekretær

Les mer om høringen på Kulturdepartmenetets sider