Endring i pengespilloven § 10

Høringssvar fra NHF - forslag til midlertidig endring i pengespilloven § 10
22. august 2017

Vi viser til høringsbrev av 08.06.2017- Deres ref.: 17/2578. Vår dato 03.08.2017. Vår ref.: AG/KAH

lnnledningsvis vil vi presisere at vårt høringssvar ikke må oppfattes som kritikk av at regjeringen ønsker å gi Den Norske Turistforening (DNT) en jubileumsgave i forbindelse med sitt 150 års jubileum. NHF ga selv honnør til DNT så sent som på sitt landsmøte i juni i år ,ved å tildele DNT sin hederspris for 2017.

Det vi imidlertid ikke er enig i, er hvordan Kulturdepartementet (KUD) velger å finansiere regjeringens gave. Det utsendte forslaget til midlertidig endring av pengespilloven §10 er prinsipielt svært uheldig.

Stortinget avsluttet den 2. mai i år en lengre prosess vedrørende fremtidig spillpolitikk, enerettsmodellen og fordeling av tippenøkkelen. Med Meld.St.12 (2016-2017) som utgangspunkt fastla Stortinget premissene for hvordan fordelingen av tippenøkkelen skal se ut de neste årene. Hverken i den fremlagte stortingsmeldingen eller i den påfølgende debatten ble det gitt åpning for at KUD kunne benytte overskudd fra Norsk Tipping (NT) til å finansiere gaver KUD måtte mene var ønskelig å gi til en eller flere fortjente formål.

KUD er generalforsamling for NT og bør være sin rolle bevisst i forhold til departementets øvrige gjøremal.

Det er heller ikke troverdig at departementet argumenterer med at dette er en engangsforeteelse samtidig som det vises til at samme metode ble benyttet i forbindelse med en jubileumsgave til Norges ldrettsforbund og olympiske og paralympiske komite i 2012.

Vi vil foreslå at departementets forslag til midlertidig endring av pengespillovens §10 ikke imøtekommes og anbefale at departementet, i dette tilfelle og når det i fremtiden oppstår behov for påskjønnelser, finner midler over departementets ordinære budsjett i stedet for å benytte allerede fordelte formålsmidler fra tippenøkkelen.

Med vennlig hilsen Norges Handikapforbund
Arnstein Grendahl, Generalsekretær