Høringsuttalelser og politiske innspill
 • Innspill til arbeidet med statsbudsjettet 2019
  19. oktober 2018
  Før endelig statsbudsjett er klart, skal Stortinget behandle regjeringens budsjettforslag, og de ulike partiene skal legge frem sine alternative budsjetter.
  NHF deltar i flere møter på Stortinget om budsjettet, blant annet i de ansvarlige komiteenes høringer. NHFs høringsinnspill til Statsbudsjettet for 2018 er samlet her.
  (saken oppdateres)
 • Høringssvar om bilordningen
  31. mai 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Unger skal ikke bo på sykehjem
  09. januar 2018
  KrFs Olaug Bollestad og SVs Nicholas Wilkinson ber Stortinget om å ta grep for at barn ikke skal måtte bo på sykehjem. Handikapforbundet har fulgt opp med et eget brev til Stortinget.
 • Endring i pengespilloven § 10
  22. august 2017
  Høringssvar fra NHF - forslag til midlertidig endring i pengespilloven § 10
 • Høringssvar om hjelpemiddelformidlingen
  23. mai 2017
  I høringssvaret vårt om forslaget til endringer på hjelpemiddelområdet, advarer vi mot å flytte hjelpemidler til kommunene og innføre tilskudd og anbefaler å bedre kompetansen i kommunene og satse på forskning og utvikling.
 • Hold NAV-døren åpen!
  23. mai 2017
  NAV skal fornye seg og vil heldigitalisere tjenestene. Brukerne møter stengte dører og føler seg avvist. NHF-leder Arne Lein har skrevet brev til NAV-sjef Sigrun Vågeng og bedt henne åpne dørene for dem som trenger det.
 • Kritisk til endringer i folketrygdloven mv.
  10. mai 2017
  Norges Handikapforbund har sendt et kritisk innspill til Prop. 74 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)
 • Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. av betydning for folks rettssikkerhet
  10. mai 2017
  I innspillet fra Norges Handikapforbund til behandling av Prop. 64 L (2016-2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) ber vi om at rettssikkerheten til innbyggere med behov for kommunale velferdstjenester ikke svekkes.