Høringsuttalelser og politiske innspill
 • Høringssvar om bilordningen
  31. mai 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Unger skal ikke bo på sykehjem
  09. januar 2018
  KrFs Olaug Bollestad og SVs Nicholas Wilkinson ber Stortinget om å ta grep for at barn ikke skal måtte bo på sykehjem. Handikapforbundet har fulgt opp med et eget brev til Stortinget.
 • Endring i pengespilloven § 10
  22. august 2017
  Høringssvar fra NHF - forslag til midlertidig endring i pengespilloven § 10
 • Høringssvar om hjelpemiddelformidlingen
  23. mai 2017
  I høringssvaret vårt om forslaget til endringer på hjelpemiddelområdet, advarer vi mot å flytte hjelpemidler til kommunene og innføre tilskudd og anbefaler å bedre kompetansen i kommunene og satse på forskning og utvikling.
 • Hold NAV-døren åpen!
  23. mai 2017
  NAV skal fornye seg og vil heldigitalisere tjenestene. Brukerne møter stengte dører og føler seg avvist. NHF-leder Arne Lein har skrevet brev til NAV-sjef Sigrun Vågeng og bedt henne åpne dørene for dem som trenger det.
 • Kritisk til endringer i folketrygdloven mv.
  10. mai 2017
  Norges Handikapforbund har sendt et kritisk innspill til Prop. 74 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)
 • Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. av betydning for folks rettssikkerhet
  10. mai 2017
  I innspillet fra Norges Handikapforbund til behandling av Prop. 64 L (2016-2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) ber vi om at rettssikkerheten til innbyggere med behov for kommunale velferdstjenester ikke svekkes.
 • Innspill til lovforslagene om likestillings- og diskriminering
  10. mai 2017
  Angående lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) og Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)