Likestilling og diskriminering

I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer, og blir begrenset på mange samfunnsområder. Norges Handikapforbund har derfor et sterkt fokus på likestilling og diskriminering.
08. november 2014

Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv

Det er bred enighet om at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som alle andre til å delta fullt ut på alle livets områder. Likevel er det langt igjen før virkeligheten samsvarer med målene. Vi vet at mennesker med funksjonsnedsettelser:

  • ikke kommer inn i offentlige bygg som rådhus, skoler, butikker og kafeer på grunn av trapper, terskler og mangel på heis og ramper.
  • ikke kan benytte offentlig transport, som ofte er utilgjengelig.
  • ønsker å jobbe, men ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Mange opplever for eksempel ikke å bli tatt inn til jobbintervju.
  • i snitt har langt dårligere levekår enn befolkningen for øvrig.
  • tas ut av ordinær undervisning i skolen eller sendes på spesialskoler.
  • plasseres mot sin vilje på institusjon eller i institusjonsliknenede boformer.
  • møter et tungrodd byråkrati i kampen for å få oppfylt sine rettigheter.
  • opplever et tjenestetilbud som varierer urimelig mye fra kommune til kommune.

Les mer om NHFs krav til likestilling i prinsipprogrammet vårt (nhf.no).

Det er forbudt å diskriminere

01.01.09 trådte den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Loven gjelder for alle samfunnsområder. I følge loven er det forbudt å diskriminere mennesker med nedsatt funksjonsevne. § 1 i DTL sier følgende:

”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.”

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er lagt ut i sin helhet på lovdata.
Loven finnes også på lydbok. På regjeringens internettsider finner du mer informasjon.

NHF-hefter om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Forside heftet "Velkommen inn" Forside heftet "Ikke godta diskriminering"

NHF har laget to hefter med utfyllende informasjon om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det ene forteller hvordan du kan gjøre forretningslokaler tilgjengelige i henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, det andre hvordan du kan klage på diskriminering.
Heftene kan lastes ned eller bestilles fra NHFs publikasjonsoversikt.

FN-konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede

Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er også et viktig verktøy mot diskriminering. FN-konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede har den samme retten til deltakelse i samfunnslivet som andre har.

Konvensjonen inneholder ikke noen nye, særskilte rettigheter, men stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene på best mulig måte kan legge til rette for at også funksjonshemmede kan nyte godt av de universelle menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Denne tilretteleggingen dreier seg spesielt om innføring av lover og regler som hindrer diskriminering og gjør det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å leve et selvstendig liv og delta på alle områder i samfunnslivet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er et eksempel på en slik lov i Norge. Fysisk tilgjengelighet gjennom universell utforming er et annet bærende prinsipp, som er fastsatt i Plan- og bygningsloven.

FN-konvensjonen har tilknyttet en frivillig tilleggsprotokoll som bestemmer at enkeltpersoner eller grupper som mener at de ikke får oppfylt de rettighetene som de etter konvensjonen har krav på, kan få sin sak vurdert av FN. Forutsetningen er blant annet at alle nasjonale klagemuligheter først er brukt. Norske myndigheter har så langt valgt å ikke underskrive og ratifisere tilleggsprotokollen som gir funksjonshemmede rett til å klage Norge inn for komiteen for brudd på menneskerettighetene. Denne tilleggsprotokollen er så langt ratifisert av 75 andre land.

Norge skal rapportere om arbeidet med å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter til FN. Staten leverte sin rapport til FN-komiteen sommeren 2015. Likestillings- og diskrimineringsombudet overleverte sin rapport til FN-komiteen høsten 2015. I tillegg kommer den såkalte sivilsamfunnets rapport, som er funksjonshemmedes egen, alternative rapport, også kalt skyggerapporten. Både ombudets rapport og skyggerapporten viser tydelig at menneskerettighetene for funksjonshemmede blir systematisk brutt.
Les mer om skyggerapporten.
Les mer om ombudets og statens rapporter.

NHF har laget en egen informasjonsfolder om FN-konvensjonen om rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne.
Last ned folderen om FN-konvensjonen (pdf)

Blir du diskriminert - send klage!

Har du blitt forhindret fra å komme inn i offentlig bygg, reise med buss eller fly eller blitt avvist på kafé? Da kan du klage på diskriminerende forhold til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). LDO både håndhever diskriminerings- og likestillingsloven, og fører tilsyn med og medvirker til at myndighetene oppfyller FN-konvensjonen.

Så langt har ombudet behandlet nærmere 3000 klager på lovbrudd. Gjennom dette arbeidet har ombudet konkludert med at det foregår diskriminering både i flyselskaper, på skoler, i butikker, på kafeer og hos byggeiere. Det skjer til tross for at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har som formål å hindre diskriminering. Du kan klage til ombudet dersom du mener du er diskriminert i henhold til diskrimineringslovverket.
Les mer om hvordan du kan klage.

Gå til LDOs nettsider