Landsmøte 2013

28. oktober 2014

Hilsen til alle i Norges Handikapforbund

Landsmøtet i Norges Handikapforbund, samlet på Gardermoen 7. – 9. juni 2013, hilser til alle medlemmer og tillitsvalgte.

Uttalelser fra NHFs landsmøte

Støtten fra et bredt politikerpanel gir håp om gjennomslag for økte tilgjengelighetskrav i norske skoler og utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse, skriver landsmøtet i sine uttalelser.

Arne Lein gjenvalgt som forbundsleder

Norges Handikapforbund får fire nye år med Arne Lein som forbundsleder, og Tove Linnea Brandvik, Arve Harald Nordahl og Hege Tegler er valgt inn som nye sentralstyremedlemmer.

Hedret med NHFs gullnål

Alvhild Kvamme Iversen og Rigmor Eide ble tildelt NHFs høyeste interne utmerkelse – gullnålen - under festmiddagen på landsmøtet lørdag kveld.

2 år til neste landsmøte

Et fellesforslag fra fire regioner om å innføre 4-årige landsmøteperioder falt. Dermed blir det 2 år til neste landsmøte.

Politisk debatt

Et høydepunkt på årets landsmøte var politikerdebatten 8. juni, fra kl 10.00 til kl 13.00. Debatten blir videooverført.

NHFs sentralstyre ønsket, med debatten, å få partiene til å sette funksjonshemmede høyt på sin dagsorden før valget. Likestilling av funksjonshemmede var en rød tråd gjennom debatten, som begynte med en 15 minutters ordveksling mellom Audun Lysbakken (SV) og Knut Arild Hareide (KrF), før resten av politikerpanelet ble sluppet til. Geir Helljesen var dagens ordstyrer.

Arild Hareide og Audun Lysbakken

Arne Lein innledet debatten med en tale der han viste til den diskrimineringen som foregår, og ba politikerne svare på hvordan deres parti vil sikre likestilling. Hvilke grep og prioriteringer er hvert enkelt parti villig til å gjøre?
Les Arne Leins innledningstale

Norges Idrettsforbund får Hedersprisen

Arne Lein overrekker prisen til Børre Rognlien. Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt
Norges Handikapforbund (NHF) delte i dag ut sin Hederspris til Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) for deres fokus på idrett for alle.

Likestillingsministeren hilste landsmøtet

Inga Marthe Thorkildsen holder tale under NHFs Landsmøte 2013

Barne- og likestillingsminister Inga Marthe Thorkildsen var til stede ved åpningen og hilste landsmøtet. Hun takket for samarbeidet og roste Norges Handikapforbund for å gjøre en så viktig jobb med å fremme menneskerettigheter og likestilling, spesielt i forhold til FN-konvensjonen og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I innlegget understreket hun de enorme utfordringene mennesker med funksjonsnedsettelser har i mange fattige land og vektla viktigheten av det internasjonale bistandsarbeidet for å heve disse menneskenes levekår. Videre viste hun til de grepene hennes departement gjør og har gjort for å fremme likestilling. Hun oppfordret oss til å fortsette å være utålmodige pådrivere og uttrykte et tydelig ønske om å samarbeide tett med oss videre framover - fordi hun er opptatt av at de menneskene de politiske vedtakene berører skal være med på å utforme politikken.

I sin takk til Thorkildsen utfordret forbundsleder Arne Lein politikerne til å vise at de tar universell utforming på alvor, ved å ruste opp skolene og ved ikke å åpne opp for at så mange virksomheter skal få slippe unna kravene til universell utforming med argumenter om at endringer vil medføre en uforholdsmessig byrde. 

Forbundsleder Arne Leins åpningstale

I sin åpningstale til landsmøtet fokuserer forbundsleder Arne Lein mer på framtid enn på fortid, og mer på organisasjonsutvikling i NHF enn på politikk. Han stiller spørsmål om hvor grensene skal gå for det frivillige arbeidet i NHF, og avslutter med å gi ordet til landsmøtesalen for å få svar på hvordan NHF best kan bistå alle sine hverdagskrigere i en felles kamp for likestilling.

Forbundsleder Arne Lein holder åpningstale på landsmøtet