Hedersmedaljer

10. november 2014

Statuttene for NHFs gull- og sølvnål ble fastsatt av sentralstyret i S-sak 063/93, og senere justert i S-sak 078/03 og 097/04 slik:

Formål

Norges Handikapforbunds hedersnål er innstiftet som uttrykk for den anerkjennelse forbundet ønsker å gi til enkeltpersoner i eller utenfor egen organisasjon som etter langvarig tjeneste eller på ekstraordinær måte har bidratt til å fremme funksjonshemmedes interesser i samsvar med NHFs formål og prinsipper.

NHFs hedersnål i gull

Hedersnålen i gull kan tildeles av NHFs sentralstyre, eller NHFs arbeidsutvalg om sentralstyret bestemmer det. Det er bare sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer som kan foreslå kandidater til NHFs hedersnål i gull. Hedersnålen i gull kan ikke utdeles til medlemmer eller varamedlemmer av det sittende sentralstyret. Likeså kan ikke hedersnålen i gull utdeles til personer som er i et ansettelsesforhold til NHF.

Som ”langvarig tjeneste” kan regnes 20 års innsats som tillitsvalgt i lokallag/fylkeslag/region-er/landsforeninger eller som ansatt i forbundet, samt de som gjenvelges til forbundslederfunksjonen og de som har 12 års tjenestetid som sentralstyremedlem. Det presiseres at ”langvarig tjeneste” i seg selv ikke alene kvalifiserer til hedersnålen i gull, men at sentralstyret må foreta en samlet vurdering av den enkelte kandidat. Hovedregelen skal være at kandidaten skal ha, eller ha hatt, en nasjonal rolle/betydning i sitt engasjement for NHFs formål.

NHFs hedersnål i sølv

Hedersnålen i sølv kan tildeles av styret i NHFs regioner eller landsforening. Forslag på kandidater kan fremmes av enkeltmedlemmer, lokallag eller andre organer av NHF.

NHFs sølvnål kan tildeles etter 10 års innsats som tillitsvalgt i lokallag/fylkeslag/regioner/ landsforeninger eller som ansatt i forbundet.

Om utdeling av hedersnål

Hedersnålen i gull skal så langt dette er mulig, utdeles personlig til mottageren på et offisielt arrangement i NHFs regi. Sammen med hedersnålen medfølger et diplom som angir sentralstyrets hovedbegrunnelse for tildelingen. Diplomet skal være undertegnet av forbundslederen og generalsekretæren i fellesskap.

Hedersnålen i sølv utdeles på den måten som styret i NHFs regioner eller landsforening finner hensiktsmessig.

Registrering og kontroll

Hedersnålen kan ikke bæres av andre enn den som har blitt den tildelt. Dersom vedkommende melder seg ut av organisasjonen eller dør, skal ikke hedersnålen eller diplom kreves tilbakelevert. Dersom vedkommende ekskluderes kan sentralstyret kreve nålen og diplomet tilbakelevert.

Hedersnålen i gull skal være nummerert på baksiden.

Det skal føres særskilt fortegnelse i egen protokoll over hvem som er blitt tildelt hedersnålene.