Hilsen til alle i Norges Handikapforbund

Landsmøtet i Norges Handikapforbund, samlet i Lillestrøm fra 16. til 18. juni 2017, hilser til alle medlemmer og tillitsvalgte i våre lag, regioner og landsforeninger.
19. juni 2017

Siden landsmøtet i 2015 er det gjennomført en omfattende prosess i hele organisasjonen for å fremme forslag til hva som skal være Norges Handikapforbund samfunnsoppdrag mot 2030. Landsmøtet 2017 har vedtatt forslaget og en strategi for hvordan vi skal arbeide for å fylle oppdraget.

Vi ønsker å takke alle medlemmer og tillitsvalgte for den betydelige innsatsen som er lagt ned i arbeidet med å utvikle samfunnsoppdraget og strategien knyttet til dette. Denne innsatsen betyr at organisasjonen nå står samlet i arbeidet for full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede.

Strategien inneholder 9 satsningsområder som viser oss vei i arbeidet. Vi ønsker spesielt å trekke fram at strategien legger vekt på nærhet, og at vi skal være tilstede der folk er.  Kommunereformen vil medføre at kommunene i framtiden vil få større ansvar for ulike tjenester. De kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil ha en særs viktig rolle i kampen for innbyggernes rettigheter og for å legge til rette for et samfunn som inkluderer alle.  Vi vet at nivået på kommunale tjenester og praksis varierer fra kommune til kommune, ikke minst år det gjelder BPA. Vi kan ikke akseptere at kommuner skal avgjøre den enkeltes mulighet til å leve selvstendige liv, og vi er bekymret for økt ulikhet mellom kommuner i framtiden.

Vi skal være tydelig tilstede i kommunene, ansvarlige gjøre dem, og holde fast på at likestilling og selvstendig liv er avhengig av kommunens innsats for å få til dette.

Strategien innebærer at vi skal jobbe annerledes enn tidligere. Det vil utfordre oss alle til å tenke nytt, ta i bruk nye arbeidsverktøy og virkemidler og skape nye allianser. Dette legger til rette for et tettere samarbeid mellom tillitsvalgte og ansatte på ulike nivå. Landsmøtet oppfordrer alle medlemmer til å delta i aktiviteter i lokallag og i regioner.  Vi skal stå samlet i arbeidet for å fylle Norges Handikapforbunds samfunnsoppdrag.