TEK står for teknisk forskrift, og det er kun lover, og ikke forskrifter, som vedtas på Stortinget. Av den grunn risikerte vi at det blir innført nye byggeregler som bryter med prinsippet om universell utforming, uten at våre folkevalgte på Stortinget ble involvert.

For å vekke stortingsrepresentantenes oppmerksomhet om saken tok vi blant annet initiativet til et fagseminar om TEK 17 på Stortinget, der vi også holdt innlegg.

Komitékrav om at nye byggekrav skal sikre uu

Forhåpningene var store da en enstemmig Arbeids- og sosialkomite på Stortinget i forrige uke stilte krav om at de nye byggereglene må sikre universell utforming i samfunnet. Det var SV-representantene Karin Andersen og Heikki Holmås som opprinnelig sto bak forslagene.

– En kjempeseier, uttalte Kirsti Bergstø (SV), til Handikapnytt før Stortinget skulle behandle komiteinnstillingen 21. mars.

Klikk her for å lese hele saken på Handikapnytts nettsider

Tirsdag 21. mars ble det stemt over Arbeids- og sosialkomiteens innstilling. Denne inneholdt flere forslag. Og Stortinget vedtok at TEK 17 ikke må undergrave prinsippet om universell utforming, men ikke uten innsigelser fra FrP.

– Det er ikke nødvendig å påføre alle bygg like strenge krav. I verste fall vil det bidra til å øke boligprisene ... – Økte byggekostnader må betales. Og det er til syvende og sist forbrukerne som får regningen, argumenterte Fremskrittspartiets Øyvind Wiborg.

Klikk her for å lese hele saken på Handikapnytts nettsider.

Kritiske spørsmål i spørretimen

Temaet ble fulgt opp onsdag 22. mars, under Stortingets spørretime, da både Heikki Holmås (SV), Stine Renate Håheim (A) og Ketil Kjenseth (V) stilte hvert sitt kritiske spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De tre stortingsrepresentantene utfordret her Sanner på hvorvidt det virkelig er boligkjøperne som blir ivaretatt med TEK 17, og om ikke TEK 17 svekker tilgjengeligheten.

Sanner, på sin side, parerte samtlige spørsmål med påstanden om at TEK 17 ivaretar hensynet til god tilgjengelighet. Videre understreker han at det nå er viktig å forenkle byggeprosessene for å kunne øke boligbyggingen. Han viser til at det over lang tid har blitt bygget altfor lite, og at boligtilbudet nå må økes. Han bruker blant annet OBOS som eksempel på at denne politikken nytter – fordi de har satt ned prisen på leiligheter som er oppført etter forenklede krav – og at dette er et tiltak som gagner unge boligkjøpere. Han tar ikke stilling til at prisstigningen er langt større enn kostnadene, og at det er byggebransjen som sitter igjen med gevinsten.

Sanner møtte alle kritiske spørsmål, supplert med argumenter om at både arkitekter, forskere, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og NAV har advart mot å lempe på kravene, på samme måte.

Han avsluttet med å vise til at departementet nå skal gå gjennom samtlige høringsinnspill. Den nye forskriften skal etter sigende bli presentert før sommeren. Det store spørsmålet er om Sanner vil lytte til de kritiske høringsinnspillene, når svarene hans allerede nå tyder på at han blankt avviser kritikernes argumenter.

På Stortingets nettsider kan du se hele debatten.

Du kan også lese mer på Handikapnytts nettsider.