Kongens fortjenstmedalje til Lars Ødegård

Lars Ødegård, tidligere forbundsleder og generalsekretær i Norges Handikapforbund (NHF), har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje.
14. mars 2014
Bildetekst: (Foto: Geir Dokken)

– Det er alltid hyggelig å bli satt pris på og få anerkjennelse for ens innsats, men dette hadde ikke skjedd uten de mulighetene Norges Handikapforbund og alle de menneskene i forbundet har gitt seg selv og meg til å føre an i kampen for et mer likeverdig samfunn, sier Ødegård.

Ødegård har vært knyttet til NHF gjennom hele sitt yrkesaktive liv, både som kontorleder, forbundsleder og generalsekretær. Arne Lein, forbundsleder i NHF, mener Ødegårds engasjement og tydelige stemme har bidratt til å skape forståelse for at mangler i samfunnet fører til at funksjonshemmede ikke får delta på lik linje med andre.

– Lars har betydd utrolig mye for forståelsen av funksjonshemmede. Han har vært en av motorene til å endre synet fra en sykdoms- og helseforståelse til en forståelse av funksjonshemmede som fullverdige og likestilte borgere. Derfor er det høyst fortjent at Lars nå får Kongens fortjenstmedalje, sier Lein, som fikk gleden av å overrekke Ødegård prisen torsdag 13. mars.

Ødegård har på den måten bidratt til å danne grunnlaget for en norsk politikk som ga synlige resultater både da Norge fikk en lov som forbyr diskriminering av funksjonshemmede i samfunnet i 2009, og ratifiserte FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i 2013, mener Lein.

Tanken om universell utforming er tett knyttet til den forståelsen av funksjonshemming som Ødegård i sin tid lanserte. Under ledelse av Lars Ødegård har Norges Handikapforbund også bidratt til å legge premissene for arbeidet med universell utforming, noe som har resultert i at universell utforming skal ligge til grunn for all samfunnsplanlegging per i dag.

Ødegårds engasjement og innsikt har videre ført til at han har deltatt i flere offentlige utredninger, komiteer og styreverv, blant annet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenestene, Statens råd for funksjonshemmede, Forbrukerrådet og ikke minst Bioteknologinemda, hvor han inntil nylig var leder. I alle disse vervene har Ødegård lagt vekt på viktigheten av et mangfoldig og rikt samfunnsliv. Det enkelte menneskets egenverdi og rett til selvstendig liv har vært det viktigste for ham. Derfor har han bidratt til at vanskelige etiske problemstillinger har blitt alminneliggjort. Han har vært med på å sette etiske debatter på dagsorden.

Under ledelse av Lars Ødegård har NHF også utviklet et bredt internasjonalt engasjement. I dag driver NHF bistandsarbeid i 7 ulike land, primært i det sørlige Afrika. Dette arbeidet er bygget på de samme verdiene som preger arbeidet i Norge: ønsket om at funksjonshemmedes egne ressurser skal anerkjennes og stå i fokus. Per i dag er Ødegård styreleder for funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse, Atlas-alliansen, som han selv har vært en pådriver for å bygge opp. Han har også hatt flere styreverv i internasjonale fora av funksjonshemmede.

Ødegård har også brukt sitt engasjement gjennom politisk arbeid både sentralt og lokalt. Som varamedlem til Stortinget fra 1993-2005, fikk han satt fokus på tilgjengeligheten til Stortingets talerstol, som i ettertid er gjort tilgjengelig også for personer i rullestol. I dag sitter han som kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i hjemkommunen Nannestad.

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Ved vurderingen av kandidater blir det lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement.