Fornyelse og omorganisering

I disse dager jobbes det med å fornye Handikapforbundet. Samtidig er vi i en situasjon der vi står i fare for å miste betydelige inntekter. Forbundsleder Arne Lein håper organisasjonsleddene vil bli med på spleiselag.
05. februar 2018

På landsmøtet i juni vedtok Handikapforbundet nye styringsdokumenter, med mål om å være synlige, endre holdninger, fornye medlemsorganisasjonen og likepersonarbeidet og, ikke minst, drive en enda sterkere likestillings- og rettighetskamp - alt sammen i en situasjon der vi står i fare for å miste betydelige inntekter.

- Det betyr at vi må jobbe annerledes og prioritere hardere, sier generalsekretær Arnstein Grendahl.

Betydelig inntektstap

Det mulige inntektstapet kommer som følge av at Handikapforbundet og ni andre organisasjoner mister den faste andelen vi i flere år har fått av Norsk Tippings overskudd. For oss har disse midlene utgjort en inntekt på i overkant av 20 millioner kroner i året, som ble gitt som kompensasjon etter at Norsk Tipping fikk monopol på spilleautomater i 2007. Les mer.

- Fra og med neste år blir vi nødt til å søke Norsk Tipping om midler fra tippeoverskuddet på lik linje med alle andre organisasjoner. Hvor mye vi kan få, er foreløpig uklart, forteller Grendahl.

Personalreduksjon og omorganisering

For å sikre forsvarlig drift og at vi får gjennomført det som ble vedtatt på landsmøtet, besluttet sentralstyret i fjor høst å redusere personalkostnadene, fortrinnsvis gjennom frivillige ordninger. Og like før jul takket sju ansatte ja til tilbud om tidligpensjon. I tillegg avsluttes noen prosjekter med tilsvarende reduksjon i personalkostnader.  Det betyr at vi i løpet av kort tid har redusert staben med et titalls personer.

- Vi mister mye verdifull kompetanse, særlig på politikkområdet. Vi skal også løse nye oppgaver med færre ansatte, sier Grendahl.

For øyeblikket jobber han og ledelsen aktivt med å omorganisere NHF-administrasjonen. Grendahl er opptatt av å organisere arbeidet slik at NHF kan opprettholde trykket interessepolitisk. Med høstens dugnadsinnsats på hjelpemiddelområdet friskt i minne, ser han forholdsvis lyst på framtiden.

- Jeg opplever mye positivitet og endringsvilje i Handikapforbundet, og det er mye kompetanse, ressurser og innsatsvilje i hele organisasjonen, både blant ansatte og tillitsvalgte. I tillegg finnes det mye kompetanse i andre miljøer, som vi må bli enda flinkere til å utnytte og knytte til oss. Vi får gjort mye og får resultater når vi jobber sammen, sier han.

Fire store prosjekter

Denne våren skal vi også starte opp fire nye, store prosjekter, som blir viktige for fornyelsen av NHF-organisasjonen. Gjennom de fire prosjektene skal vi 1. gjøre oss synlige med markeringer av FNs dag for funksjonshemmede, 2. løfte påvirkningsarbeidet vårt i forbindelse med valget i 2019, 3. videreutvikle likepersonarbeidet og 3. fornye medlemsorganisasjonen.

Både ansatte og tillitsvalgte skal ha forpliktende oppgaver i prosjektene, og hele organisasjonen skal bli involvert og være en del av dette arbeidet – som vi skal gjøre i fellesskap.

Vi kommer garantert tilbake med mer informasjon om disse prosjektene etter hvert.

Regionale kraftsentre

I tillegg til disse prosjektene har vi også mange andre oppgaver å gjøre. Ikke minst skal regionene rustes opp til å bli organisasjonens nye kraftsentre, med viktige oppgaver både når det gjelder å ivareta organisasjonen lokalt og følge opp politiske avgjørelser der folk bor og lever.

Og alt dette skal vi gjøre i en økonomisk krevende situasjon. Forbundsleder Arne Lein håper at de organisasjonsleddene som har ressurser, vil ta økonomisk ansvar og bidra i et spleiselag for å få oppgavene gjort.

- I følge den vedtatte strategien vil regionskontorene rundt om i landet være sentrale kraftsentra. I nedbemanningen vi har vært gjennom, er disse kontorene spart. Flere av regionskontorene får overført økonomiske ressurser fra NHF sentralt. For oss er det viktig at vi har sterke kontorer som er nær medlemmene. Jeg håper at når det nå skal avholdes årsmøter i mange lokallag, er mange årsmøter og lokallag som vedtar å bidra økonomisk, slik at regionene fortsatt kan få gode arbeidsvilkår, sier han.