Framtidens Handikapforbund er i støpeskjeen

Handikapforbundet er inne i den siste fasen av strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen. Nå pågår det viktige arbeidet med å definere hva slags organisasjon vi skal være i framtiden.
17. januar 2017

I november vedtok sentralstyret Handikapforbundets nye samfunnsoppdrag, som skal legges fram for landsmøtet 2017. I disse dager jobbes det med å finne ut hva slags organisasjon vi skal være, for å løse samfunnsoppdraget og være sterke og levedyktige i mange år framover. Og det er et stort stykke arbeid som er gjort for å ta gode avgjørelser om dette.

Over 1100 innspill

Et av premissene for strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen var at den skulle være bredt forankret og involvere både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Derfor har det i løpet av det drøye året prosessen har pågått, blitt samlet inn et solid materiale som danner grunnlaget for de konklusjonene vi skal trekke.

Prosjektleder Ragnhild Heggen har fått inn over 500 innspill i alle de møtene hun har hatt, på kryss og tvers og fra øverst til nederst i hele organisasjonen. I tillegg kommer spørreundersøkelsen vi gjennomførte i fjor sommer, med over 600 svar. I alt har både enkeltmedlemmer, lokallag, landsforeningslag, regionstyrer og NHF-administrasjonen på ulike nivåer, gitt sine svar og kommet med innspill.

Da vi planla prosessen, var tanken å gjennomføre to spørreundersøkelser – først en om hva Handikapforbundet skal jobbe med, deretter en om hva slags organisasjonsstruktur som vil være formålstjenlig for å ruste oss til den jobben vi skal gjøre. Men etter å ha lest gjennom svarene fra spørreundersøkelsen og innspillene fra alle møtene, ble det klart at vi langt på vei hadde fått svar på begge problemstillingene. Derfor ble det ikke sendt ut en ny undersøkelse.

Må satse på det som fungerer

En viktig grunn til ikke å stille flere spørsmål nå, er at man i forslaget til ny strategi ikke vil foreslå å endre Handikapforbundets strukturelle oppbygning. Ragnhild Heggen forklarer hvorfor:

- Først og fremst fordi alt tyder på at det verken er hensiktsmessig eller ønsket å gjøre større endringer i strukturen nå. Alle mener det samme, fra sentralstyret og tillitsvalgte fra regionstyrene og ned på lokallagsnivå, til eksterne rådgivere og NHF-administrasjonen – og det er at vi trenger mer aktivitet. Vi vil være energiske, tydelige og offensive forkjempere for funksjonshemmede, og synlige i samfunnet. Da mener jeg det er riktig å bruke ressursene på å bygge opp noe nytt og stimulere til vekst og samarbeid, heller enn å bruke krefter og skape unødvendig konflikt ved å legge ned organisasjonsledd. Og det er den anbefalingen jeg gir sentralstyret, sier hun.

På den andre siden, oppsummerer Ragnhild, virker det også lite hensiktsmessig å bruke så mye ressurser som vi gjør på å holde liv i deler av det gamle som ikke fungerer. Som eksempel nevner hun hvordan vi bruker uforholdsmessig mye tid og krefter på å opprettholder en kunstig aktivitet og rapporteringer fra lokallag som ikke har hatt reell aktivitet på årevis. De ressursene må vi heller bruke til å gjøre budskapet vårt, politikken og organisasjonen synlig og kjent på nye arenaer.

- Alle gir uttrykk for at de vil jobbe mer utadrettet, og det virker ikke som om noen egentlig vil fortsette å holde på med noe som ikke er liv laga. I de innspillene jeg har fått inn, sier alle at de vil at organisasjonen skal være større, yngre og mer slagkraftig. Da må vi våge å prioritere og satse på det som fungerer, sier hun. I forslaget til ny strategi kommer det til å beskrives hvordan vi skal jobbe annerledes både innad og utad fremover og hva vi kan gjøre for å fornye og endre organisasjonen vår. 

Fortelle hvordan vi skal gjøre det

Mens samfunnsoppdraget beskriver Handikapforbundets oppgave i samfunnet, jobbes det nå med et nytt styringsdokument, en strategi, som vil fortelle hvordan vi skal jobbe for å løse samfunnsoppdraget vårt. Ragnhild Heggen forteller at et viktig mål med strategien er å beskrive hvordan vi skal få til å være aktive og levende.

- De styringsdokumentene NHF har nå, sier mye om hvilke utfordringer funksjonshemmede møter i samfunnet, men de sier ikke hvordan vi skal jobbe for å få løst dem, utdyper hun.

Dette med samhandling innad er et annet eksempel hun bruker.

- Uansett hva jeg leser av gamle saker eller hører i møter rundt om i organisasjonen, sies det alle steder at vi må få til bedre samarbeid og samhandling i hele organisasjonen, men ingen er tydelige på hvordan vi skal gjøre det. – Og det hjelper jo ikke å bare slå fast og ramse opp ordet samarbeid om ikke man sier noe konkret om hvordan vi skal jobbe sammen og hva vi skal gjøre for å få det til, resonnerer hun.

Skal være gjenkjennelig

Strategien skal behandles av sentralstyret i mars. Den vil deretter, eventuelt i justert form, bli lagt fram på landsmøtet i juni, sammen med samfunnsoppdraget som ble vedtatt i november og andre forslag til endringer i styringsdokumentene, som hører prosessen til. 

Ragnhild Heggen er med i dette arbeidet også. På samme måte som da hun jobbet med å utforme et forslag til samfunnsoppdrag, bestreber Ragnhild seg på å være tro mot de innspillene som har kommet inn. Hun går nøye gjennom alle og setter sammen et forslag til strategi som stemmer med det folk har sagt. Når forslagene spriker, går hun inn for å finne fellesnevnere, kombinere og slå sammen.

- Jeg er opptatt av at alle skal kunne kjenne igjen det de har spilt inn i de endelige dokumentene, sier hun.

Sterke svar om utenforskap

Tilbake til de spørreundersøkelsen som ble sendt ut til medlemmene. Et interessant trekk ved svarene som kom inn, er at det synes å være sterk oppslutning om de samfunnsområdene vi allerede jobber med og de oppgavene vi gjør i dag. Dette er helt i tråd med innspillene som har kommet inn fra tillitsvalgte i de møtene som har vært gjennomført. Samtidig uttrykker medlemmene også ønske om at NHF skal utvide horisonten noe, blant annet ved jobbe mer aktivt med holdningsendring.

Svarene man kunne avgi i undersøkelsen var en kombinasjon av avkryssingsfelter og fritekstsvar. Og blant de svarene som ble skrevet med medlemmenes egne ord, kom det inn mange sterke meldinger, spesielt om hva som oppleves problematisk i samfunnet i dag.

Flere beskriver fordommer og diskriminering, det å ikke bli tatt på alvor og stemplet som dum, oversett og ikke snakket til, fordi man bruker rullestol. Men også fortauskanter, trapper og manglende tilgjengelighet er gjengangere, sammen med manglende hjelpemidler, tungvint byråkrati, fravær av tjenester, dårlig økonomi etter innføring av nye egenandeler ordninger det er kuttet i, urettmessig bruk av handikapparkeringsplasser etc. Flere innlegg beskriver tydelig hvordan livskvaliteten blir lav når systemene svikter på flere hold samtidig – med utestengelse som konsekvens.

Et typisk svar på spørsmålet Hva er det som gjør deg sint, opprørt eller glødende engasjert? er:

- At hver gang politikere snakker ramser de opp likestilling uavhengig av kjønn, legning og etnisitet - og glemmer funksjonshemning
- At jeg ikke kan gå på byen én gang uten å få diskriminerende kommentarer
- At restauranter og utesteder jeg kommer inn på er unntaket heller enn regelen
- At jeg, til tross for en mastergrad med toppkarakterer, er redd for å ikke komme inn på arbeidsmarkedet grunnet holdninger og manglende tilgjengelighet
- At jeg måtte jobbe mye hardere enn mine medstudenter fordi jeg ikke fikk tilgang til forelesninger på visse fakulteter
- At man nesten ikke ser funksjonshemmede i samfunnet, universitetene, arbeidslivet, serier, filmer og utesteder

Og flere av de som har svart beskriver Handikapforbundets fellesskap og viktige arbeid når de svarer på spørsmålet Hva er det som gjør deg glad, optimistisk eller glødende engasjert? Som i eksemplene nedenfor:

Når ulike grupper av diskriminerte står sammen mot alle former for urett og undertrykking gjør meg både stolt, inspirert og glad.

Blir glad av fellesskapet i NHF! Blir glad av støtten og forståelsen. Å påvirke politikere lokalt…. 

Det er laget en oppsummering av svarene fra undersøkelsen, med flere eksempler på fritekstsvar.
Klikk her for å laste ned rapporten.