Nå kan du søke på NHFs fond og legater

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.
19. januar 2016

Norges Handikapforbunds interessepolitiske fond

Det interessepolitiske fondet til NHF skal bidra til finansiering av interessepolitiske prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig deltakelse og likestilling for bevegelseshemmede. Det er kun NHFs organisasjonsledd som kan søke om midler gjennom NHFs interessepolitiske fond.

Rettighetsfondet

Norges Handikapforbunds rettighetsfond skal bidra til å finansiere omkostninger i juridiske og/eller rettslige tiltak i saker av særlig prinsipiell interesse for NHFs medlemmer. Fondet er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Stiansens legat

Karla og Knut Stiansens legat gir støtte til funksjonshemmet ungdom under utdannelse. Stiansens legat er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Stipendiefondet

Stipendiefondet skal brukes til delfinansiering av utgifter i forbindelse med studiereiser eller deltakelse i kurs og konferanserstipend. Fondet er forbeholdt medlemmer og tillitsvalgte i NHF, og unge funksjonshemmede har fortrinnsrett ved tildeling av dette stipendet.

Midler til funksjonshemmede barn

I 2010 mottok Norges Handikapforbund en arv på 1 598 000 kroner som i følge testamentet skulle gå til funksjonshemmede barn gjennom Norges Handikapforbund. Organisasjonsledd i NHF som ønsker å gjennomføre tiltak rettet mot barn og unge under 18 år, kan søke om disse midlene.
Se retningslinjene for tildeling

Søknadsprosess

Søknader må fortrinnsvis være sendt innen 1. februar eller 1. august. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for individuelle søknader til Rettighetsfondet og Stiansens legat. Andre søknader har ikke eget skjema, men må inneholde en beskivelse av hva støtten er tenkt brukt til, mål for tiltaket, hva man tenker kan komme ut av det og budsjett. Det er en fordel å kunne dokumentere egne eller andre inntekter til tiltaket.
Klikk her for å laste ned søknadsskjema for individuelle søknader

Søknader kan sendes til nhf@nhf.no. Søkerne vil bli bedt om å utarbeide kortfattet rapport og regnskap i ettertid.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Lissen Bruce på tlf 24 10 24 80 eller NHFs servicetorg på tlf: 24 10 24 00 eller e-post: nhf@nhf.no.