NHFs fond og legater

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom.
08. januar 2014

Norges Handikapforbunds interessepolitiske fond

Det interessepolitiske fondet til NHF skal bidra til finansiering av interessepolitiske prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig deltakelse og likestilling for bevegelseshemmede. Det er kun NHFs organisasjonsledd som kan søke om midler gjennom NHFs interessepolitiske fond.

Rettighetsfondet

Norges Handikapforbunds rettighetsfond skal bidra til å finansiere omkostninger i juridiske og/eller rettslige tiltak i saker av særlig prinsipiell interesse for NHFs medlemmer. Fondet er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Stiansens legat

Karla og Knut Stiansens legat gir støtte til funksjonshemmet ungdom under utdannelse. Stiansens legat er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Stipendiefondet

Stipendiefondet skal brukes til delfinansiering av utgifter i forbindelse med studiereiser eller deltakelse i kurs og konferanserstipend. Fondet er forbeholdt medlemmer og tillitsvalgte i NHF, og unge funksjonshemmede har fortrinnsrett ved tildeling av dette stipendet.

Midler til funksjonshemmede barn

I 2010 mottok Norges Handikapforbund en arv på 1 598 000 kroner som i følge testamentet skulle gå til funksjonshemmede barn gjennom Norges Handikapforbund. Organisasjonsledd i NHF som ønsker å gjennomføre tiltak rettet mot barn og unge under 18 år, kan søke om disse midlene.
Se retningslinjene for tildeling.

Søknadsprosess

Søknader må fortrinnsvis være sendt innen 1. februar hvert år. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. En kort søknad som inneholder beskrivelse av prosjektet, med bakgrunn, formål og målgruppe (eller skole/studium, hvis søknaden gjelder Stiansens legat), samt et kortfattet budsjett der aktivitetene framgår, kan sendes til nhf@nhf.no. Søkerne vil bli bedt om å utarbeide kortfattet rapport og regnskap i ettertid.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Lissen Bruce på tlf 24 10 24 80 eller  NHFs servicetorg på tlf: 24 10 24 00 eller e-post: nhf@nhf.no.