Hilsen til alle i Norges Handikapforbund

Landsmøtet i Norges Handikapforbund, samlet i Lillestrøm fra 12. til 14. juni 2015, har utformet en hilsen til alle medlemmer og tillitsvalgte i våre lag, regioner og landsforeninger.
15. juni 2015

Vi ønsker å takke for den innsatsen våre medlemmer har utført rundt omkring i hele landet i landsmøteperioden. Organisasjonsleddenes virksomhet i form av medlemsaktiviteter, lokal påvirkning og medvirkning i det interessepolitiske arbeidet regionalt og nasjonalt er av stor betydning for NHFs samlede innsats for å fremme likestilling og likeverd for funksjonshemmede. Landsmøtet ønsker spesielt å fremheve at organisasjonens styrke best kommer til uttrykk når vi står samlet om et felles og tydelig budskap om viktige saker for funksjonshemmede. I den landsmøteperioden vi nå legger bak oss, ser vi dette i vår felles innsats på områdene en inkluderende skole, byggereglenes krav om universell utforming og tilgjengelighet (Tek 10), samt i kampen for å beholde folketrygden som et nasjonalt sikkerhetsnett for at funksjonshemmede skal sikres nødvendige hjelpemidler uavhengig av hvor i landet man bor.

Landsmøtet 2015 har holdt hovedfokus på de fremtidige utfordringer som Norge og NHF nå står overfor.

Endringer av struktur og oppgaver for forvaltningsnivåene, og i særdeleshet kommunenes mulighet til å ivareta oppgaver som sikrer funksjonshemmede likestilling og rett til likeverdig deltakelse, er belyst og drøftet både i statsminister Erna Solbergs hilsen til landsmøtet, i en egen paneldebatt med representanter fra regjering, tilsynsmyndigheter og kommuneledelse, og i landsmøtets uttalelse om kommunereformen. For NHF er det en forutsetning at uansett hvilket forvaltningsnivå som har ansvaret for en oppgave, så skal den utføres på beste faglige og kunnskapsbaserte grunnlag, og etter at reell brukermedvirkning har funnet sted. Ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene må skje innenfor rammene av FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, og ingen individuelle rettigheter må svekkes.

Også organiseringen av, og ansvarsdelingen for NHFs arbeid, vil bli berørt som følge av endringene i kommune- og regionstrukturen. Landsmøtet har derfor bestemt at vi frem til landsmøtet i 2017 skal bruke tid og ressurser på å avklare hvordan vi best kan innrette vårt eget arbeid i de neste 10 til 15 årene. Landsmøtet har bedt sentralstyret om å legge til rette for en prosess som både skaper involvering og engasjement i hele organisasjonen, og som har til hensikt å fremlegge et forslag til landsmøtet i 2017 som beskriver NHFs samfunnsoppdrag for perioden 2017 – 2030. Ved å formulere vårt samfunnsoppdrag ønskeer vi å løfte blikket, se ut over oss selv, og å rettferdiggjøre vår sak overfor dem vi ønsker å påvirke, - og endre.

På flere områder i samfunnet registrer vi at utviklingen går i uønsket retning. Ny forskning bekrefter at levekårene svekkes gjennom innstramninger i trygdeordninger og i manglende innsats for å styrke funksjonshemmedes rettigheter på arbeidsmarkedet. Innsatsen for økt inkludering går i feil retning både i skolen, og i organiseringen av botilbud for mennesker som trenger omfattende praktisk hjelp og bistand i hverdagen. Vi opplever en økende tendens til politiske angrep både på kravene om universell utforming, og på individuelle rettigheter som er oppnådd både innfor hjelpemiddelområdet og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  Vi må også ta inn over oss det ubehagelige faktum at det fra europeiske og nordiske land rapporteres om hyppigere forekomst av hatvold og hatmotivert kriminalitet overfor funksjonshemmede.  

Derfor er det viktigere enn noen gang at vi leter etter gode måter for å styrke vår innsats. At vi står samlet for å møte fremtidens utfordringer og oppgaver, og at vi søker samarbeid med alle gode krefter som deler NHFs visjon om et inkluderende samfunn for alle.

Les mer om landsmøtet 2015 på NHFs nettsider.