Likepersonsarbeidet

Norges Handikapforbunds likepersonarbeid handler om at våre frivillige bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe andre. Likepersonarbeidet er en viktig del av innsatsen for at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og delta i samfunnet på lik linje med andre.
31. august 2015

Våre frivillige likepersoner er ikke fagpersoner, men medmennesker som bruker sine erfaringer med en diagnose eller livssituasjon, til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon. Det kan dreie seg om å komme gjennom en akutt krise eller løse et praktisk problem, eller å finne igjen egne ressurser, krefter og muligheter etter at livssituasjonen er endret. Arbeidet drives etter selvhjelpsprinsippet. Vi legger vekt på at likepersonsarbeidet skal ha god kvalitet, og at våre likepersoner skal få god og grundig opplæring.

Likepersonsarbeidet gjennomføres på mange måter og i ulike former. Hjemmebesøk, chat eller telefonsamtaler, grupper, samlinger eller lengre kurs, er noen eksempler. Ofte samarbeid vi med andre instanser, f.eks. et lærings- og mestringssenter.

I likepersonsrapporten fra 2015 kan du lese mer om ulike aktiviteter vi driver.

Grunnlaget for det frivillige selvhjelpsarbeidet i Norges Handikapforbund er definert i en egen likepersonsstrategi.
Last ned strategien (word)

Landsforeningenes diagnosearbeid

Den største aktiviteten foregår i Norges Handikapforbunds 11 landsforeninger, som har drevet diagnoserettet selvhjelpsarbeid i en årrekke.
Les mer om arbeidet i våre landsforeninger.

Norges Handikapforbund har også flere tilbud på tvers av diagnoser. Jobbverkstedet for bevegelseshemmede, SAFF-linja og brukerkontakter ved sykehusene er vel verdt å nevne.

Jobbverkstedet

NHFs jobbverksted er et tilbud til deg som har en fysisk funksjonsnedsettelse og som ønsker å jobbe. Målet med jobbverkstedet er at alle som deltar skal få nyttig informasjon knyttet til å komme ut i jobb, og veiledning, innsikt og inspirasjon som kan gi hjelp videre på veien.
Les mer om Jobbverkstedet.

Saksassistanse fra frivillige

I NHF har vi mange medlemmer med lang og bred erfaring fra møtet med hjelpeapparatet. Våre frivillige saksassistenter kan hjelpe deg med søknader og klagesaker, både innen pasientrettigheter samt kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenesten er betjent av våre frivillige saksassistenter og er et samarbeid mellom NHF og pasient- og brukerombudet, i første omgang i Oslo.
Les mer om vår saksassistanse fra frivillige

Brukerkontakter

Brukerkontaktene ved sykehusene er frivillige fra NHF som du kan treffe på sykehusenes brukerkontorer.
Ta kontakt med NHF der du bor for å finne ut om det er en brukerkontakt i nærheten av deg.

Rutiner for oppfølging, kvalifisering og godkjenning

Troverdighet og kvalitet er to verdier som skal kjennetegne det vi leverer gjennom likepersonsarbeidet. For at organisasjonen skal utnytte potensialet innen likepersonsarbeidet på en mest mulig enhetlig og samkjørt måte har vi vedtatt noen administrative rutiner som hele organisasjonen skal følge. Disse bygger på Likepersonsstrategien, som ble sendt på høring til alle organisasjonsledd og vedtatt av NHFs sentralstyre i 2014.

Klikk her for å laste ned likepersonsrutinene.