Funnene i Ulobas BPA-rapport likner dem vi fant i vår egen undersøkelse i fjor høst: Mange funksjonshemmede får for få assistansetimer, mange får kun assistanse til å dekke basisbehov og knapt nok det, ordningen gjør det ikke mulig å ha en aktiv fritid eller delta sosialt og forskjellene er store mellom kommunene.

Saken fortsetter under bildet.

Gladys Sanchez under lanseringen av BPA-rapporten

Interessepolitisk rådgiver Gladys Sanchez under lanseringen av BPA-rapporten 11. desember. Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt.

Klikk her for å lese mer om lanseringen på Handikapnytts nettsider.

Klikk her for å laste ned undersøkelsen fra NHFs nettsider.

Se etter gode løsninger sammen

De to nevnte undersøkelsene understøttes av andre funn. Staten har gjennomført en følgeevaluering av ordningen og KS, Kommunesektorens organisasjon, har utarbeidet et notat basert på kommunenes erfaringer. Begge konkluderer med at det er ulike forventninger om hva BPA-retten innebærer og anbefaler mer dialog mellom kommunene og organisasjonene.

Tirsdag 27. februar arrangerte Handikapforbundet et BPA-seminar for å få en slik dialog og finne veien videre og se etter gode løsninger.

- Vi ønsker å utveksle erfaringer og reflektere over hva vi sammen kan gjøre for en bedre BPA-ordning, forteller interesepolitisk rådgiver Gladys Sanchez, som har utarbeidet Norges Handikapforbunds BPA-rapport.

På seminaret deltar politikere som jobber med området i helse- og omsorgskomiteen, KS, Pasient- og brukerombudet og representanter fra ulike organisasjoner. Ikke minst er flere av Handikapforbundets egne som selv bruker BPA invitert til å være med i diskusjonen.

Tvilende til å flytte BPA ut av helselovgivningen

Etter lanseringen av rapporten forrige uke, har Uloba gått aktivt inn for at brukerstyrt personlig assistanse skal flyttes ut av helselovgivningen for å få fokus bort fra sykdom og pleie og over på BPA som et frigjøringsverktøy.

Også Norges Handikapforbund er opptatt av at BPA skal være et frigjøringsverktøy, men hos oss er det stor usikkerhet rundt om løsningen er å flytte rettigheten fra helse- og omsorgsloven til annen lovgivning. Gladys forteller at det aller viktigste nå er å sikre retten til samfunnsdeltakelse både rettslig og økonomisk.

- Alle som har behov for BPA og ønsker det skal ha rett til å få assistanse for å delta i samfunnet, sier hun. - Dagens regelverk gir ikke funksjonshemmede denne garantien. Rettigheten må derfor forankres i en lov som fremmer BPA som et likestillingsverktøy, ikke som en helse- og omsorgstjeneste, men å flytte BPA til en annen lov, vil ikke automatisk løse de utfordringene funksjonshemmede møter.