Velmenende, men svak likestillingsstrategi

Velmenende, men svak likestillingsstrategi

I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
19. desember 2018

Allerede i regjeringserklæringen lovet regjeringen å komme med en strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norges Handikapforbund hadde store forventninger til strategien, som kunne blitt et godt verktøy for å fremme funksjonshemmedes likestilling i samfunnet. I skolen, i arbeidslivet, i kulturlivet, politikken og sosialt, for bare å nevne noe. På alle disse arenaene må mange funksjonshemmede i dag nøye seg med tilskuerplass.

Norges Handikapforbund har vært involvert i arbeidet med strategien gjennom SAFO, som har gitt mange innspill underveis.

– Våre innspill er imidlertid ikke tatt nok hensyn til, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund. – Vi skulle gjerne sett at strategien var enda tydeligere på sammenheng og helhet og enda mer offensiv.

Strategien gir en situasjonsbeskrivelsen av utfordringene i dagens samfunn, men har flere mangler og legger i for liten grad makt bak målsettingen om likestilling.

- Fokuset er for lite på samfunnsutformingen, og i for stor grad på tiltak og tjenester. Dessuten mangler omtalen av viktige områder; som manglende tilgjengelighet på et langt flertall av grunnskolene. Hvis vi ikke tenker likt om hva problemet er, blir også løsningene feil, fortsetter Lein.

Strategiplanen har en tiårshorisont og vil være et viktig grunnlag for videre planarbeid. Innen rammen av strategiplanen skal det utarbeides handlingsplaner.

Barne- og likestillingsdepartementet har et koordineringsansvar i likestillingsarbeidet. Strategien legger opp til at det skal etableres en administrativ arbeidsgruppe på tvers av departementene, for å koordinere arbeidet, men det er ikke lagt opp til tilsvarende koordinering av politikken på viktige samfunnsområder - politikken som skal stake ut kursen og bevilge nødvendige ressurser.

– Uten en politisk samordning mellom ansvarlige departement vil vi neppe få det helhetlige løftet vi trenger for å øke funksjonshemmede deltakelse i samfunnet, sier Lein.

Flere nyheter
 • Nei til drosjeendringer
  20. desember 2018
  NHF har levert høringssvar til regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen. Vi er opptatt av å sikre en drosjepolitikk som fører til et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet og reagerer på at høringen i svært liten grad omtaler tilbudet til funksjonshemmede.
 • KOMMUNEVALGET 2019: Bli med på idedugnad!
  12. januar 2019
  Til høsten er det valg, og vi skal sørge for at politikerne hører, ser og føler oss og sakene vi kjemper for. Vi ruster opp med idedugnader for å finne ut hvordan vi får satt vår agenda på politikernes dagsorden!
 • Velmenende, men svak likestillingsstrategi
  19. desember 2018
  I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
 • Ingen jubelstemning enda
  18. januar 2019
  Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
 • Sammen om tilgjengelige skoler!
  14. desember 2018
  Nå har flere organisasjoner gått sammen om et brev med krav til regjeringen og KRF om å sikre at alle barne- og ungdomsskoler skal være universelt utformet innen 2030. Sammen er vi sterke, og med din innsats så blir vi enda sterkere
 • Stor BPA-seier
  21. november 2018
  KRF og regjeringen er nå enige om at BPA skal utredes!
Flere artikler