Statsbudsjettet 2016

Onsdag 7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Regjeringen imponerer ikke med nye satsninger overfor funksjonshemmede.
08. oktober 2015

Positivt om handlingsplanen for universell utforming

Handlingsplanen for universell utforming ser ut til å få utvidet nedslagsfelt sammenliknet med beskrivelsen av samme plan da budsjettet ble lagt fram i fjor. Den gangen kritiserte vi regjeringen for å snevre inn fokuset til IKT og velferdsteknologi, med den begrunnelsen at universell utforming er et helhetlig prinsipp som må gjennomføres på alle samfunnsområder for at samfunnet skal kunne bli universelt utformet i praksis. Dermed er det gledelig å se at også bygg og anlegg, uteområder og transport denne gangen er med i omtalen av planen. De midlene som er foreslått satt av til oppfølging av planen er dessuten økt noe, etter store kutt de senere årene. Bevilgningene er likevel ikke på langt nær tilstrekkelig til å dekke behovet for å gjøre et reelt løft hva samfunnsutformingen angår.

Vil be om føringer for kommunale midler

Når det gjelder universell utforming, ser vi heller ingen satsinger knyttet til skolebygg, som NHF har etterlyst i flere år. Her har vi hatt forventninger om at det vil bli satt en tidsfrist for og komme økonomiske bevilgninger til universell utforming av skolene. Det er imidlertid ingenting i regjeringens forslag til statsbudsjett som tyder på en bedring på dette området.

Vi har merket oss at kommunene har fått bevilget 500 millioner til oppgraderinger av skole- og omsorgsbygg, og kommer til å be om at det legges føringer for at disse midlene må brukes til oppgraderinger til universell utforming, og da spesielt på skolene. Slike føringer vil vi nok også be om når det gjelder rentekompensasjonsordningen for kommunene, som blir videreført på omtrent samme nivå som i fjor.

Forsøk med TT-ordningen avsluttes uten at det sies noe om oppfølging

Transportordningen for funksjonshemmede, TT-ordningen, praktiseres ulikt fra fylke til fylke, noe som innebærer at tilbudet er svært dårlig flere steder. NHF har i mange år krevd at det må etableres en fylkesovergripende ordning etter nasjonale kriterier. De siste to årene har det pågått forsøk på ulike ordninger i tre fylker, med tanke på å utvikle en felles ordning. Forsøket er forlenget ut året, men statsbudsjettet sier ingenting om hva som vil skje videre med TT-ordningen. Bekymringen er derfor stor hos flere organisasjoner for at erfaringene fra forsøkene blir lagt i en skuff, uten at det fører til endring. Dette er noe NHF kommer til å følge med på framover.

Økte egenandeler

Regjeringen foreslår å redusere overføringene til såkalt ressurskrevende tjenester, det vil si at kommunenes egenandel til denne typen tjenester øker. En konsekvensen kan bli at kommunene sparer på velge institusjonsliknende løsninger for personer med store og sammensatte tjenestebehov, noe som er en stor bekymring for NHF.

I tillegg vil regjeringen øke egenandelene på legebesøk, fysioterapi, røntgen, medisinsk utstyr, behandlingsreiser og en rekke andre helsetjenester, noe som vil føre til en utgiftsøkning på hele 8% på denne typen tjenester. Det sies ikke direkte hvor mye regjeringen forventer å spare på dette, men innsparingene ser ut til å bli betydelig. Den gode nyheten er at egenandelstakene beholdes på samme nivå som før. Om du har rett til frikort, vil du dermed ikke ende opp med en større årlig totalutgift til legebesøk, fysioterapi og liknende.

Mange funksjonshemmede har fått merke de negative konsekvensene av at særfradragsordningen (skattefradraget for personer med store sykdomsutgifter) ble faset ut fra 2012 og uføreordningen endret fra januar i år. Verken særfradragsordningen eller uførereformen nevnes i statsbudsjettet. NHF vil trolig likevel benytte anledningen til å minne regjeringen på at mange funksjonshemmede har fått dårligere økonomi, i de innspillene vi skal gi til statsbudsjettet.

Komitehøringer kommende uker

Rehabilitering, hjelpemidler, bostøtte, heistilskudd og BPA, er også blant viktige temaer som omtales i statsbudsjettet, og som vi må se nærmere på. Det generelle inntrykket er, som nevnt, at regjeringen ikke satser på tiltak som vil bidra til at funksjonshemmede kan leve aktive og selvstendige liv eller støtteordninger som kan bidra til å utjevne levekårsforskjeller.

I dagene som kommer, vil NHFs politiske rådgivere lese alle budsjettpostene grundig, for deretter å utarbeide innspill med våre kommentarer, som vil bli overlevert skriftlig og muntlig gjennom komitehøringer kommende uker. Samtlige innspill vil bli lagt ut på nettsidene så snart de foreligger.