Nye byggekrav er et skritt i feil retning

Regjeringen har foreslått å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Norges Handikapforbund mener forslaget er et skritt i helt feil retning.
16. januar 2017

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som på vegne av regjeringen har lagt fram forslaget om endringer i tekniske forskrifter som kom i 2010 (TEK10) til plan og bygningsloven. Forslaget er nå på høring med frist 10. februar. Den nye forskriften betegnes TEK 17.

Trangere rom og brattere ramper

Regjeringen ønsker med forslaget å gjøre noen forenklinger, blant annet ved å redusere noen av kravene til areal og helningsgrad på ramper, som vil svekke tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. I tillegg er det foreslått endringer knyttet til lys og kontrastmarkeringer.

Konkret foreslår regjeringen at det som et alternativ til snusirkelen på 1,5 m kan brukes et rektangel med størrelse 1,8 x 1.3 m. Når det gjelder helningsgrad på ramper er kravet i dag 1:20 og med et hvileplan for hver 0,6 meter høydeforskjell. Nå foreslår regjeringen at kravet skal være 1:15 med hvileplan for hver 1,0 meter høydeforskjell.

Handikapforbundet er bekymret

Norges Handikapforbund er svært skeptisk til begge disse endringsforslagene.

- Trangere boliger og brattere ramper tilsier et samfunn som er mindre inkluderende, mer diskriminerende, sier Handikapforbundets forbundsleder, Arne Lein.

KMD hevder at endringene er forsvarlige ut fra forskning.

- Handikapforbundet har gjennomgått forskningsmaterialet, som vi mener har svært store metodiske svakheter, det er ikke mulig å trekke disse konklusjonene utfra denne forskningen. Og dette er vi ikke alene om å mene, sier Lein.

Blant annet synes han det er interessant at Norske Arkitekters Landsforbund i Dagens Næringsliv 5. januar har gått mot Regjeringens forslag til endringer og skriver «Velstand, folkehelse og byutvikling står på spill når myndighetene nå vil kutte byggkostnader. Boligkvaliteten synker.»

Regjeringens paradokser

- Forslaget til ny teknisk forskrift, er et paradoks, sier Lein. - På den ene siden sier regjeringen at folk skal bo lenger i sine egne hjem og klare seg selv, eventuelt med bistand. På den andre siden legger de nå opp til krav for framtidens boliger, hvor det vil være umulig å motta assistanse på grunn av arealnormene. Heller ikke kan man manøvrere rullestol i eget hjem fordi arealnormen blir for liten. Konsekvensen er at flere må flytte på institusjon fordi boligen ikke er tilpasset behovet.

Forbundslederen mener også at forslaget er et paradoks i lys av formålsparagrafen i plan og bygningsloven som blant annet sier at: «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.»

- Forslaget som regjeringen nå legger fram er et brudd med universell utforming som premiss, argumenterer Lein.

Sist, men ikke minst, er han opptatt av det paradoksale i at regjeringen foreslår planløsninger som bryter med FN-konvensjonen for funksjonshemmede, som Norge har forpliktet seg til å følge. Her sier artikkel 9:

«For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi og – systemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene. Disse tiltakene, som også skal inkludere å identifisere og fjerne det som hindrer og vanskeliggjør tilgjengeligheten, skal blant annet gjelde for:

a)      Bygninger, veier, transport og andre innendørs og utendørs tilbud, herunder skoler, boliger, helsetjenestens lokaler og arbeidsplasser.»

Politisk kamp

- Vi må på det sterkeste advare Regjeringen om å gjennomføre TEK 17 slik den nå ligger, sier Lein som nå ruster opp til politisk kamp.

- Norges Handikapforbund skal selvfølgelig skrive høringsuttalelse. I tillegg til dette har vi etablert et samarbeid med flere andre organisasjoner som er opptatt av dette, for å danne felles front.   

Og tiden er knapp. Fordi dette er et forslag til endret forskrift, skal ikke saken behandles i Stortinget, noe som er nødvendig med lovforslag.

- Det er desto mer viktig å få politikernes oppmerksomhet omkring det som er i ferd med å skje, mener Lein, som er bekymret for framtidens samfunn.

- Det er i dag framtiden formes. De vedtakene som nå gjøres, bestemmer framtiden. Derfor må vi advare mot en utvikling som nå går i feil retning, avslutter han.

Sterkt samarbeid

Norges Handikapforbund er på ingen måte alene om å reagere på forslagene til endringer i byggekravene. Vi samarbeider tett med Norges Handikapforbunds Ungdom, FFO, Unge Funksjonshemmede, Norsk Ergoterapeutforbund, Pensjonistforbundet og Statens seniorråd om denne saken. Samarbeidspartene har blant annet skrevet brev til Jan Tore Sanner om vår bekymring for konsekvensene hvis Tek17 blir vedtatt.
Klikk her for å lese brevet.

Utdypende notat

Hvis du ønsker å fordype deg i hva forslaget går ut på og få oversikt over relevante rapporter og offentlige dokumenter, kan du laste ned et notat utarbeidet av våre interessepolitieske rådgivere Guri Henriksen og Steinar Myrdal.
Klikk her for å laste ned notatet.

Les også

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Ny leiar valt i Noregs Handikapforbunds Ungdom
  17. oktober 2018
  I helga vart Tamarin Varner (28) frå Sotra valt til ny leiar på landsmøtet til Noregs Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Med seg på laget får ho Marianne Knudsen (19) frå Trondheim som 1. nestleiar og Gabriel Wilhelmsen Hoff (22) frå Drøbak som 2. nestleiar.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
Flere artikler