Nye byggekrav er et skritt i feil retning

Regjeringen har foreslått å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Norges Handikapforbund mener forslaget er et skritt i helt feil retning.
16. januar 2017

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som på vegne av regjeringen har lagt fram forslaget om endringer i tekniske forskrifter som kom i 2010 (TEK10) til plan og bygningsloven. Forslaget er nå på høring med frist 10. februar. Den nye forskriften betegnes TEK 17.

Trangere rom og brattere ramper

Regjeringen ønsker med forslaget å gjøre noen forenklinger, blant annet ved å redusere noen av kravene til areal og helningsgrad på ramper, som vil svekke tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. I tillegg er det foreslått endringer knyttet til lys og kontrastmarkeringer.

Konkret foreslår regjeringen at det som et alternativ til snusirkelen på 1,5 m kan brukes et rektangel med størrelse 1,8 x 1.3 m. Når det gjelder helningsgrad på ramper er kravet i dag 1:20 og med et hvileplan for hver 0,6 meter høydeforskjell. Nå foreslår regjeringen at kravet skal være 1:15 med hvileplan for hver 1,0 meter høydeforskjell.

Handikapforbundet er bekymret

Norges Handikapforbund er svært skeptisk til begge disse endringsforslagene.

- Trangere boliger og brattere ramper tilsier et samfunn som er mindre inkluderende, mer diskriminerende, sier Handikapforbundets forbundsleder, Arne Lein.

KMD hevder at endringene er forsvarlige ut fra forskning.

- Handikapforbundet har gjennomgått forskningsmaterialet, som vi mener har svært store metodiske svakheter, det er ikke mulig å trekke disse konklusjonene utfra denne forskningen. Og dette er vi ikke alene om å mene, sier Lein.

Blant annet synes han det er interessant at Norske Arkitekters Landsforbund i Dagens Næringsliv 5. januar har gått mot Regjeringens forslag til endringer og skriver «Velstand, folkehelse og byutvikling står på spill når myndighetene nå vil kutte byggkostnader. Boligkvaliteten synker.»

Regjeringens paradokser

- Forslaget til ny teknisk forskrift, er et paradoks, sier Lein. - På den ene siden sier regjeringen at folk skal bo lenger i sine egne hjem og klare seg selv, eventuelt med bistand. På den andre siden legger de nå opp til krav for framtidens boliger, hvor det vil være umulig å motta assistanse på grunn av arealnormene. Heller ikke kan man manøvrere rullestol i eget hjem fordi arealnormen blir for liten. Konsekvensen er at flere må flytte på institusjon fordi boligen ikke er tilpasset behovet.

Forbundslederen mener også at forslaget er et paradoks i lys av formålsparagrafen i plan og bygningsloven som blant annet sier at: «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.»

- Forslaget som regjeringen nå legger fram er et brudd med universell utforming som premiss, argumenterer Lein.

Sist, men ikke minst, er han opptatt av det paradoksale i at regjeringen foreslår planløsninger som bryter med FN-konvensjonen for funksjonshemmede, som Norge har forpliktet seg til å følge. Her sier artikkel 9:

«For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi og – systemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene. Disse tiltakene, som også skal inkludere å identifisere og fjerne det som hindrer og vanskeliggjør tilgjengeligheten, skal blant annet gjelde for:

a)      Bygninger, veier, transport og andre innendørs og utendørs tilbud, herunder skoler, boliger, helsetjenestens lokaler og arbeidsplasser.»

Politisk kamp

- Vi må på det sterkeste advare Regjeringen om å gjennomføre TEK 17 slik den nå ligger, sier Lein som nå ruster opp til politisk kamp.

- Norges Handikapforbund skal selvfølgelig skrive høringsuttalelse. I tillegg til dette har vi etablert et samarbeid med flere andre organisasjoner som er opptatt av dette, for å danne felles front.   

Og tiden er knapp. Fordi dette er et forslag til endret forskrift, skal ikke saken behandles i Stortinget, noe som er nødvendig med lovforslag.

- Det er desto mer viktig å få politikernes oppmerksomhet omkring det som er i ferd med å skje, mener Lein, som er bekymret for framtidens samfunn.

- Det er i dag framtiden formes. De vedtakene som nå gjøres, bestemmer framtiden. Derfor må vi advare mot en utvikling som nå går i feil retning, avslutter han.

Sterkt samarbeid

Norges Handikapforbund er på ingen måte alene om å reagere på forslagene til endringer i byggekravene. Vi samarbeider tett med Norges Handikapforbunds Ungdom, FFO, Unge Funksjonshemmede, Norsk Ergoterapeutforbund, Pensjonistforbundet og Statens seniorråd om denne saken. Samarbeidspartene har blant annet skrevet brev til Jan Tore Sanner om vår bekymring for konsekvensene hvis Tek17 blir vedtatt.
Klikk her for å lese brevet.

Utdypende notat

Hvis du ønsker å fordype deg i hva forslaget går ut på og få oversikt over relevante rapporter og offentlige dokumenter, kan du laste ned et notat utarbeidet av våre interessepolitieske rådgivere Guri Henriksen og Steinar Myrdal.
Klikk her for å laste ned notatet.

Les også

Flere nyheter
 • Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes
  15. februar 2019
  NHF er en av 125 norske organisasjoner som står samlet bak en ny rapport til FN, som tydelig viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. I mars reiser vi til FN-komiteen for å legge press på myndighetene om å innfri funksjonshemmedes rettigheter.
 • Dårlig forslag om nye lånekriterier
  15. februar 2019
  Regjeringen vil endre kriteriene for lån fra Husbanken. Endringene innebærer et angrep på universell utforming og livsløpsboligen.
 • KOMMUNEVALGET 2019: Bli med på idedugnad!
  12. januar 2019
  Til høsten er det valg, og vi skal sørge for at politikerne hører, ser og føler oss og sakene vi kjemper for. Vi ruster opp med idedugnader for å finne ut hvordan vi får satt vår agenda på politikernes dagsorden!
 • Velmenende, men svak likestillingsstrategi
  19. desember 2018
  I dag har likestillingsminister Linda Hofstad Helleland presentert regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede. - En slik strategi trengs, men denne er altfor lite offensiv, mener NHF-leder Arne Lein.
 • Ingen jubelstemning enda
  18. januar 2019
  Torsdag kveld la den nye flertallsregjeringen fram Granavolden-erklæringen. BPA trekkes fram som satsning, etter flere år med store problemer rundt ordningen. NHF er fornøyd, men avventer med å slippe jubelen løs.
 • Nei til drosjeendringer
  20. desember 2018
  NHF har levert høringssvar til regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen. Vi er opptatt av å sikre en drosjepolitikk som fører til et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet og reagerer på at høringen i svært liten grad omtaler tilbudet til funksjonshemmede.
Flere artikler