Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb

En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
15. februar 2018

Altfor mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. Bare 43 prosent av funksjonshemmede i yrkesaktiv alder er i jobb, mot nærmere 80 prosent av befolkningen for øvrig. 80 000 funksjonshemmede ønsker seg en jobb, men slipper ikke til i arbeidslivet.

Ulike regjeringer har gjennom flere år ønsket og gått inn for å bidra til økt yrkesaktivitet blant funksjonshemmede, uten å lykkes. Handikapforbundet har lenge ment at de tiltakene man har forsøkt, har vært feilslått.

Virker ikke etter hensikten

I 2015 valgte den daværende borgerlige regjeringen å åpne for økt bruk av midlertidig ansettelse. Begrunnelsen var blant annet at det da ville bli lettere å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Norges Handikapforbund var sterkt kritiske den gangen, nettopp fordi vi fryktet at endringen kun ville gi mer midlertidighet og færre faste jobber.

Bekymringen vår har vist seg å være berettiget. En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning konkluderer nå med at økt bruk av midlertidighet ikke virker etter hensikten. 

- Siden 2010 har en midlertidig jobb blitt en mer usikker tilknytning til arbeidslivet, sier samfunnsforsker Marte Strøm til Dagsavisen.

NHF-medlem Silje Husums erfaringer bekrefter forskernes konklusjoner. Hun har både journalistutdanning og er grafisk designer og har vært i den ene midlertidige stillingen etter den andre, uten å få fast jobb. 

Les mer om Silje Husum og ISF-rapporten på Dagsavisens nettsider.

Saken fortsetter under bildet.

Skjermbilde fra Dagsavisen.no

Skjermbilde fra Dagsavisen.no.

Høring på Stortinget

Dette var også forbundsleder Arne Leins budskap til Stortinget da han var på høring om arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige stillinger tirsdag 12. februar: "Det eneste resultatet vi kan se er at antall midlertidig ansettelse har økt med tilsvarende usikkerhet i arbeidslivet." skriver Lein i et notat til Arbeids- og sosialkomiteen.

Høringen tirsdag 12. februar baserte seg på et forslag fra Arbeiderpartiet om å fjerne den utvidete adgangen til midlertidig ansettelse. (Dokument 8:60 L (2017-2018)) Komiteen har frist til 30. mars for å avgi sin innstilling.

Tiltak som virker

Norges Handikapforbund har støttet Arbeiderpartiets forslag og har også benyttet anledningen til å minne om de tiltakene som i realiteten vil ha effekt på sysselsettingen av funksjonshemmede:

 • God tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Det er nok av eksempler på at personer som har fått arbeid ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet fordi arbeidsplass ikke er lagt til rette, eller at det har tatt for lang tid til å legge den til rette.
 • Tett og trygg individuell oppfølging av arbeidstaker og ikke minst arbeidsgiver slik at begge parter føler trygghet i situasjonen. Her mener vi at NAV har et ansvar og vi viser til forsøk med dette i NAV regi som har gitt svært gode resultat.
 • Sats på et samfunn og en skole som gir alle elever undervisning i samme rom. For mange i vår målgruppe blir isolert og særløsninger helt fra barnsben av. Da lærer både den med nedsatt funksjonsevne og dens medelever at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke er en naturlig del av arbeidsfellesskap og samfunn. 64% av ungdommer med nedsatt funksjonsevne fullfører for øvrig aldri videregående skole. Alt dette har konsekvenser gjennom hele livet – også inn i arbeidslivet. 
 • Vi ber regjeringen vurdere kvoteringsløsninger, det var det som i sin tid hjalp kvinner inn i arbeidslivet. For NHF har det tatt lang tid å komme fram til en tilsvarende konklusjon. Men det later til at lite annet nytter, og kanskje er det nødvendig meg et slikt virkemiddel for å normalisere at arbeidslivet er for alle. Hvordan det skal gjøres må selvfølgelig både utredes og diskuteres."

Klikk her for å lese hele notatet til Stortinget.

Klikk her for å lese Arbeiderpartiets forslag.

Flere nyheter
 • Tilvekst på NHFU-kontoret
  21. mars 2018
  Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Vi har invitert nøkkelpersoner fra politikken, ombudsordningen og aktuelle organisasjoner til dialog om hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  16. januar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  19. januar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
Flere artikler