Innspill til den nye regjeringen

Innspill til den nye regjeringen

I forkant av regjeringsforhandlingene har vi sendt de borgerlige partiene et innspill om saker vi mener må prioriteres i den nye regjeringsplattformen.
19. september 2017

Brevet ble sendt til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF onsdag 13. september. Allerede etter et par dager takket Høyre og FrP for innspillet og lovet at det ville bli tatt med inn i det videre arbeidet.

Nedenfor er innspillet gjengitt i sin helhet:

Gratulerer med valget!

Takk for samarbeidet de siste fire årene. Vi i Norges Handikapforbund ser frem til et konstruktivt og fruktbart samarbeid også i årene som kommer.

Norges Handikapforbund (NHF) arbeider for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta. Et samfunn der minoritetenes rettigheter er like viktige som flertallets. Et samfunn der alle får bidra med sine ressurser og der ingen faller utenfor. Et samfunn som tar ansvar for at alle inkluderes i det felles tjenestetilbudet, og der alle har en trygg og forutsigbar personlig økonomi. Et samfunn som sikrer retten til hjelpemidler og gode assistanseløsninger som fremmer likestilling.

Vi er en organisasjon der medlemmene skal kunne hente kunnskap, mot og trygghet til å snakke om og møte utfordringene de står overfor. Vi driver likepersonarbeid, vi styrker, skolerer og engasjerer hverandre - og på den måten skal vi være en tydelig og synlig stemme for funksjonshemmedes rettigheter for å sikre demokratiet. Vi ønsker ikke å ta over eller drive segregerte tjenester for funksjonshemmede, men vi samarbeider gjerne med offentlige myndigheter og med tjenesteapparatet for å skape et inkluderende samfunn. Vi ønsker derimot et Norge der politikerne anerkjenner og støtter arbeidet til interesseorganisasjoner som oss – det er viktig for et demokrati at alle har en stemme, og det er viktig at det finnes et mangfold også innenfor det frivillige landskapet.

Vi har mange viktige saker å diskutere med dere, men i dette brevet løfter vi frem to:

Skole og inkludering

Selv om norsk lov slår fast at alle barn har rett til individuelt tilpasset opplæring i sin nærskole, blir stadig flere barn med funksjonsnedsettelser flyttet til spesialskoler eller spesialklasser.

Dette er et brudd på internasjonale konvensjoner, og det fører til økt utenforskap og ensomhet, slik det dokumenteres i NTNU Samfunnsforsknings rapport fra 2017 «Rett til spesialundervisning eller rett til deltakelse?».

Barnekonvensjonens artikkel 23 gir barn med funksjonsnedsettelser rett til en opplæring og undervisning som fremmer barnets sosiale integrering og personlige utvikling.

Artikkel 24 i konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter slår fast at funksjonshemmede elever skal ha rett til en inkluderende, god og gratis utdanning i sitt lokalsamfunn, på lik linje med andre.

Salamanca-erklæringen fra 1994 representerer et paradigmeskifte i synet på spesialundervisning. Tidligere la man vekt på det enkelte barns særskilte behov, mens man nå innså at vanlige skoler med en inkluderende praksis er det mest effektive middelet for å bekjempe diskriminerende holdninger, utvikle tolerante nærmiljø og et inkluderende samfunn, samt å oppnå at alle barn får opplæring.

Barneombudets fagrapport fra 2017 med tittelen «Uten mål og mening?» konkluderer med at undervisning må gis av lærere med riktig kompetanse, at elevenes ønsker må ivaretas og at innhold og organisering er tilrettelagt elevens behov.

NHF krever derfor:

 • at alle elever skal tilhøre og oppleve tilhørighet i sin egen klasse og få tilpasset opplæring på sin egen nærskole som det står i Opplæringsloven § 8-1
 • at alle elever undervises av kvalifiserte lærere
 • at alle grunnskoler i Norge blir universelt utformet innen 2025 

Økonomiske levekår for funksjonshemmede

De siste årene har vi i NHF fått mange tilbakemeldinger fra funksjonshemmede om at deres økonomiske levekår har blitt verre. Reduksjon i og bortfall av økonomiske kompensasjonsordninger som grunnstønaden, stønad til bil og bilhold, særfradragsordninger, bostøtte og egenandeler har gjort hverdagen til en kamp for å få livet til å gå rundt for mange.

Dette er en realitet det faktisk ikke finnes forskning på. Den forskningen som finnes på økonomiske levekår handler om inntektsutvikling og variasjoner i inntekt mellom ulike grupper, noe som ikke viser hele bildet. Vi i NHF har derfor laget en rapport som heter «Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i 2017?».

I denne møter vi blant andre Sadia. Hun er ung ufør og bruker 1/3 av inntekten sin på ekstrakostnader direkte relatert til funksjonsnedsettelsen. Det tilsvarer 91 866,- kroner i året i løpende merkostnader.

Et annet eksempel er Camilla som jobber 100 prosent og bruker rullestol pga. CP. Hennes løpende merkostnader er på 67 806,- kroner i året.

Og en trebarnsfamilie der ett av barna trenger bistand 24 timer i døgnet har 97 872,- kroner i løpende merkostnader i året.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forplikter Norge til å sikre denne gruppen en tilfredsstillende levestandard, blant annet gjennom tilgang til hensiktsmessige og prismessig overkommelige tjenester og hjelp til utgifter knyttet til nedsatt funksjonsevne.

NHF krever derfor:

 • at det settes i gang forskning for å få kunnskap om hvilke merkostnader funksjonshemmede har på grunn av sin funksjonsnedsettelse
 • at det utvikles økonomiske kompensasjonsordninger som gir reell kompensasjon for merkostnader som er en følge av funksjonsnedsettelsen

 

Med vennlig hilsen

Signatur Arne Lein

Arne Lein
forbundsleder i Norges Handikapforbund

 

Flere nyheter
 • Ikke flytt hjelpemiddelansvaret til kommunene!
  30. oktober 2017
  Regjeringen vil gi kommunene mer ansvar på hjelpemiddelområdet. Handikapforbundet mener en slik endring vil skape store kommunale forskjeller og gjøre det dyrere og vanskeligere å få hjelpemidler man trenger.
 • Tilgjengelige bygg... i ny versjon
  16. november 2017
  Lurer du på hvordan du kan bygge tilgjengelig? Svaret finner du i det populære heftet vårt "Tilgjengelige bygg og uteområder". Heftet er nå oppdatert etter gjeldende lovverk og trykket opp i ny versjon.
 • - Får energi og krefter av å hjelpe andre
  02. november 2017
  Vigdis Grimsdottir Nielsen vet hvor viktig det er å ha noen å snakke med som forstår. Nå bruker hun egne erfaringer til å støtte og styrke andre.
 • Ny strategi #sammenomennytid
  01. september 2017
  På landsmøtet 2017 vedtok Norges Handikapforbund en strategi som skal gi ny giv og en kursendring.
 • Statsbudsjettet 2018 - regjeringen vil flytte hjelpemidler til kommunene
  12. oktober 2017
  Forslaget om å overføre hjelpemidler til kommunene dukket opp igjen i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. - Dette vil bety et alvorlig tilbakeskritt for funksjonshemmedes levekår, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i NHF.
 • NHFs interessepolitiske program
  04. oktober 2017
  Det interessepolitiske programmet vårt, som forteller hva vi mener om samfunnsområder og saker som betyr mye for funksjonshemmedes levekår og hverdag, er nå ferdig.
Flere artikler