Ikke flytt hjelpemiddelordningen til kommunene!

I forbindelse med kommunereformen har regjeringen foreslått å overføre mer ansvar for hjelpemiddelformidlingen til kommunene. Det er Norges Handikapforbund sterkt imot. 
23. august 2016

Hjelpemidler er spesialutstyr som gjør det mulig for funksjonshemmede å gjøre helt vanlige ting som er vanskelig eller umulig på grunn av funksjonsnedsettelsen. Med hjelpemidler som rullestol eller krykker kan man for eksempel bevege seg rundt, noe som er helt nødvendig om man skal kunne ta utdanning, jobbe, være sammen med venner og familie og delta i samfunnet. Hjelpemidler øker funksjonshemmedes livskvalitet og mulighet til å leve aktivt og selvstendig. Det er ikke bare bra for alle som trenger hjelpemidler, men også for samfunnet som helhet.

Retten til hjelpemidler innebærer at den som har en varig funksjonsnedsettelse skal få de hjelpemidlene som er nødvendige for å kunne fungere i arbeids- og dagligliv. De som jobber på hjelpemiddelsentralene har viktig spesialkompetanse som bidrar til at folk får rett hjelpemiddel til rett tid.

Slik det er i dag, skal alle få de hjelpemidlene de har rett til, enten de bor i Oslo eller på Andøya. Hvis kommunene får ansvaret for hjelpemidlene, blir de også ansvarlige for finansieringen. Det betyr at hvis kommunen har dårlig råd, kan det hende at du ikke får det hjelpemidlet du trenger og har rett til, eller at du får et som ikke passer. Slik kan vi ikke ha det i Norge i dag! Vi kan heller ikke risikere at de gode fagmiljøene på hjelpemiddelsentralene blir svekket.

Norge har i utgangspunktet et godt system for formidling av hjelpemidler. På den andre siden er det mange funksjonshemmede som opplever at hjelpemiddelformidlingen ikke fungerer godt nok. Det å overføre ansvaret for hjelpemidler til kommunene, løser imidlertid ikke de problemene vi har i dag. Vi må for all del ikke miste de gode sidene dagens ordning har. Vi må sikre retten til hjelpemidler, og vi må ta vare på den kompetansen som finnes.

I Danmark, som har gjennomført en tilsvarende reform som er under oppseiling i Norge, har hjelpemiddeltilbudet blitt katastrofalt forverret. Vi kan ikke risikere at det samme skjer i Norge.

Ikke flytt hjelpemiddelordningen til kommunene!

Sakens gang

20. mars 2015 presenterte regjeringen Solberg sitt forslag til kommunereform (Stortingsmelding nr 14 (2014-2015)). Stortingsmeldingen omhandler mange samfunnsområder og tar blant annet opp hvilke oppgaver kommunene skal ha i framtiden. Flere oppgaver som i dag er statlige blir foreslått overført til kommunene. Det betyr at reformen vil få konsekvenser for mennesker som har behov for oppgavene som kommunene skal løse. En av de oppgavene som vil få stor betydning for funksjonshemmede er formidlingen av hjelpemidler. Om dette sier meldingen at:

 • Ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet, også kalt basishjelpemidler, kan overføres fra folketrygden til større kommuner.
 • Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken, inklusive en nærmere avgrensning av hva som skal regnes som basishjelpemidler.

I begynnelsen av juni 2015 ble det vedtatt at hjelpemiddelordningen skal utredes før man eventuelt bestemmer å overføre oppgaver fra staten til kommunene, og at det skulle nedsettes et utvalg til denne oppgaven. Sammen med mange andre organisasjoner tok Handikapforbundet til orde for at det var helt avgjørende at brukersiden var representert i utvalget. Sent i november samme år ble det klart at Lars Ødegård, tidligere generalsekretær og forbundsleder, nå spesialrådgiver i Handikapforbundet, er plukket ut til å sitte i utvalget. Utvalget startet arbeidet sitt ved årsskiftet 2015-2016 og skal levere sin innstilling ved årsskiftet 2016-2017.

Spørsmålet om oppgavefordelingen på hjelpemiddelområdet skal behandles i Stortinget i løpet av våren 2017. Norges Handikapforbund kjemper for et Stortingsvedtak som sikrer funksjonshemmede retten til hjelpemidler.

Politisk notat

Handikapforbundet, FFO og Unge Funksjonshemmede har laget et felles politisk notat om hjelpemidler: «Hjelpemiddelordningen er truet: Ikke flytt den til kommunene». Notatet advarer mot farene ved den ansvarsforskyvningen regjeringen har foreslått og beskriver hvordan dagens formidlingssystem heller kan forbedres og er nyttig i møter og samtaler med politikere, kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og alle andre som bør ha kjennskap til hva en endring av ansvarsforholdene på hjelpemiddelområdet vil innebære.
Last ned notatet her.

Forsiden av notatet

Lenker

Tekniske hjelpemidler
Les mer om hjelpemidler generelt og fordeler og utfordringer ved dagens hjelpemiddelmodell på våre nettsider.

Funksjonshemmede må få de hjelpemidlene de trenger!
Vårens hjelpemiddelaksjon, som forteller om Lucas Andreassen Forthun (10), som har cerebral parese og er fullstendig avhengig av hjelpemidler i dagliglivet for å fungere hjemme og på skolen og være med venner.
Klikk her for å lese mer om Lucas og hva hjelpemidlene betyr i livet hans.

Hjelpemiddelformidling - med brukernes perspektiv!
Under lanseringen av hjelpemiddelnotatet nevnt over, holdt Lars Ødegaard, som representerer brukersiden i ekspertutvalget som gjennomgår hjelpemiddelområdet, et gnistrende innlegg til forsvar for den norske statlige hjelpemiddelmodellen.
Klikk her for å se presentasjonen til Lars Ødegård.

Hardt hjelpemiddel-press
Handikapnytts nettartikkel om lanseringen av det politiske notatet og den påfølgende debatten.
Les mer om arrangementet på Handikapnytts nettsider.

Ødegård med i hjelpemiddelutvalget
Sent i november 2015 ble det klart at Lars Ødegård var plukket ut til å være med i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal gjennomgå og vurdere hjelpemiddelpolitikken.
Klikk her for å lese mer om Ødegårds deltakelse i hjelpemiddelutvalget.

Hjelpemiddelsaken i media

Ikke rør hjelpemidlene, Anniken Hauglie!
I forbindelse med lanseringen av det politiske notatet, skrev NHF, FFO og Unge Funksjonshemmede en felles kommentar i Dagsavisen, som innledes med: Vi har en modell for formidling av hjelpemidler i Norge i dag som fungerer godt. Får regjeringen gjennomslag for sitt forslag kan det ramme funksjonshemmede hardt."
Les hele kommentaren på Dagsavisen Nye meninger.

Dårlig kommuneøkonomi kan avgjøre mitt sosiale liv
I mai skrev Camilla (20) et flott leserinnlegg i Si ;D-spalten i Aftenposten om hva som kan bli konsekvensene om hjelpemiddelformidlingen flyttes til kommunene. Hun starter innlegget med å skrive: "De store forskjellene både i kunnskap og økonomi kan gjøre mitt og andre funksjonshemmedes liv til en katastrofe og skaper frykt for å miste vårt sosiale liv. Neste år skal Stortinget behandle spørsmålet om å overføre formidlingen av hjelpemidler fra staten til kommunene. En slik endring kan få store konsekvenser for oss funksjonshemmede."
Klikk her for å lese hele innlegget på nettsidene til Si ;D.

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Ny leiar valt i Noregs Handikapforbunds Ungdom
  17. oktober 2018
  I helga vart Tamarin Varner (28) frå Sotra valt til ny leiar på landsmøtet til Noregs Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Med seg på laget får ho Marianne Knudsen (19) frå Trondheim som 1. nestleiar og Gabriel Wilhelmsen Hoff (22) frå Drøbak som 2. nestleiar.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
Flere artikler