Handikapforbundet med bekymringsmelding om BPA

Urimelige krav til rapportering og innsnevring av mulighetene for å reise, er blant problemene forbundsleder Arne Lein skriver om i en bekymringsmelding til Bent Høie om kommunenes BPA-praksis.
01. juni 2016

Handikapforbundet har den siste tiden fått flere frustrerte henvendelser fra medlemmer som har ordningen brukerstyrt personlig assistanse. De forteller om en kommunal praksis som strider mot intensjonene i BPA. Urimelige krav til blant annet rapportering og reiser som innskrenker folks frihet og fleksibilitet, er en gjenganger.

Nå har forbundsleder Arne Lein skrevet brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie og bedt ham om å tydeliggjøre overfor kommunene hva BPA er og droppe krav som direkte eller indirekte undergraver intensjonene med ordningen. Lein har også bedt om et møte med ministeren for å drøfte mulige årsaker og løsninger. Nedenfor har vi gjengitt brevet i sin helhet:


Til Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

Vår dato: 30.05.2016
Vår ref.: G.S.

Bekymringsmelding ang. BPA-praksis i flere kommuner

Norges Handikapforbund (NHF) har i den siste tiden fått flere henvendelser fra medlemmer hvor de forteller om en praksis i kommunene som strider mot intensjonene i BPA. Flere kommuner setter urimelig krav til bl.a. rapportering og reiser. Det innskrenker den enkeltes frihet og fleksibilitet slik dette er nedfelt i rundskrivet. Så langt NHF kan bringe i erfaring er politikkere lokalt lite involvert i konsesjonsvilkår som settes av kommunene.

For å illustrere situasjonen viser vi her til følgende eksempler:

Larvik: Kommunen sendte brev til arbeidslederne med beskjed om at reiser til utlandet med assistenter ikke ville godkjennes, og at utenlandsreiser «må løses i privat regi». Hvis arbeidsledere vil reise med assistentene, må de selv betale lønn til assistentene. Assistentene må søke om permisjon uten lønn for reiseperioden.  Konsekvensene blir at ingen vil ha råd til å kunne reise med sine assistenter til utlandet selv om kostnadene for kommunen er det samme om assistenten bistår i Norge eller utlandet. Kommunen viser til en veileder for BPA utarbeidet bl.a. av Fylkesmann i Vestfold. Denne veilederen er undertegnet 01.12.15, altså få dager før departementets rundskriv ble offentliggjort 18.12.15. Vår bekymring er knyttet til at kommunen fortsatt forholder seg til fylkesmannens veileder, selv om deler av den er i strid med departementets rundskriv.

Oslo: I konsesjonsgrunnlaget stilte Oslo Kommune bl.a. krav om minst 4 ukers varsel for reiser ut over 3 dager. Saken hadde ikke vært til politisk behandling. Etter protester fra funksjonshemmedes organisasjoner ble konsesjonsavtalen trukket tilbake.

Kongsberg: Kommunen krever at arbeidsledere må varsle arbeidsgiver om de skal oppholde seg utenfor Norges grenser ut over ett døgn eller ha opphold utenfor egen bostedskommune ut over sju døgn. Arbeidsledere må også få tillatelse fra kommunen om de skal oppholde seg utenfor Norge i mer enn 14 dager i løpet av et kalenderår.

Vestregionen: Kommunen skal varsles for utenlandsopphold med varighet ut over et døgn og det tillattes maksimalt opphold på 14 dager av et kalenderår. Kommunen skal varsles når opphold i Norge, utenfor egen kommune, har varighet ut over syv døgn. Den enkelte kommune kan kreve dokumentasjon på gjennomført reise.

Vestregionen inngikk også nye avtaler med BPA-leverandører. Enkelte leverandører vil ikke betale for kvelds- og helgetillegg til assistentene. Leverandørene påstår at det står ingenting om dette spørsmålet i avtalen med kommunen. Konsekvensene for flere arbeidsledere er at de ikke får assistanse når de har behov for det. Kommunen hevder at de kan bestemme at timene ikke skal brukes fleksibelt slik som det er forutsatt med BPA. I ettertid er spørsmålet blitt løst for arbeidslederne.

På bakgrunn av ovennevnte ber NHF Helse- og omsorgsministeren Bent Høie om å tydeliggjøre overfor kommunene hva BPA er og at krav som direkte eller indirekte undergraver verdiene og intensjonene med BPA ikke skal forekomme.

NHF ber også helse- og omsorgsminister om et møte for å drøfte nærmere årsaksfaktorer og løsninger. NHF mener at vi ikke kan vente på følgeevalueringen av BPA for å rette opp ovennevnte forhold, fordi det allerede i dag er mange funksjonshemmede som får store problemer som følge av kommunenes nye praksis

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

/sign./
Arne Lein
Forbundsleder

Flere nyheter
 • Flere klagesaker og lite brukerstyring
  12. desember 2017
  Flere må klage på at de får for få timer eller får avslag på søknad. Fritid og aktivitet blir ikke prioritert, og folk får ikke en gang nok timer til personlig hygiene. BPA-ordningen fungerer ikke etter intensjonen, er konklusjonen i NHFs ferske BPA-rapport.
 • Ikke flytt hjelpemiddelansvaret til kommunene!
  30. oktober 2017
  Regjeringen vil gi kommunene mer ansvar på hjelpemiddelområdet. Handikapforbundet mener en slik endring vil skape store kommunale forskjeller og gjøre det dyrere og vanskeligere å få hjelpemidler man trenger.
 • - Får energi og krefter av å hjelpe andre
  02. november 2017
  Vigdis Grimsdottir Nielsen vet hvor viktig det er å ha noen å snakke med som forstår. Nå bruker hun egne erfaringer til å støtte og styrke andre.
 • Tilgjengelige bygg... i ny versjon
  16. november 2017
  Lurer du på hvordan du kan bygge tilgjengelig? Svaret finner du i det populære heftet vårt "Tilgjengelige bygg og uteområder". Heftet er nå oppdatert etter gjeldende lovverk og trykket opp i ny versjon.
 • 7 fremtidsrettede teser om bistand
  06. desember 2017
  "Verdensamfunnets 17 globale bærekraftsmål har som sin sentale nervetråd at «ingen skal utelates». Viktige mål, men er de mer enn besnærende retorikk?" Spørsmålet stilles i en kronikk i forbindelse med FN-dagen for funksjonshemmede.
 • Vi vil delta og bidra i fellesskapet!
  28. november 2017
  3. desember er funksjonshemmedes dag, den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Denne dagen sier vi fra om at funksjonshemmede vil være en del av fellesskapet!
Flere artikler