Handikapforbundet med bekymringsmelding om BPA

Urimelige krav til rapportering og innsnevring av mulighetene for å reise, er blant problemene forbundsleder Arne Lein skriver om i en bekymringsmelding til Bent Høie om kommunenes BPA-praksis.
01. juni 2016

Handikapforbundet har den siste tiden fått flere frustrerte henvendelser fra medlemmer som har ordningen brukerstyrt personlig assistanse. De forteller om en kommunal praksis som strider mot intensjonene i BPA. Urimelige krav til blant annet rapportering og reiser som innskrenker folks frihet og fleksibilitet, er en gjenganger.

Nå har forbundsleder Arne Lein skrevet brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie og bedt ham om å tydeliggjøre overfor kommunene hva BPA er og droppe krav som direkte eller indirekte undergraver intensjonene med ordningen. Lein har også bedt om et møte med ministeren for å drøfte mulige årsaker og løsninger. Nedenfor har vi gjengitt brevet i sin helhet:


Til Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

Vår dato: 30.05.2016
Vår ref.: G.S.

Bekymringsmelding ang. BPA-praksis i flere kommuner

Norges Handikapforbund (NHF) har i den siste tiden fått flere henvendelser fra medlemmer hvor de forteller om en praksis i kommunene som strider mot intensjonene i BPA. Flere kommuner setter urimelig krav til bl.a. rapportering og reiser. Det innskrenker den enkeltes frihet og fleksibilitet slik dette er nedfelt i rundskrivet. Så langt NHF kan bringe i erfaring er politikkere lokalt lite involvert i konsesjonsvilkår som settes av kommunene.

For å illustrere situasjonen viser vi her til følgende eksempler:

Larvik: Kommunen sendte brev til arbeidslederne med beskjed om at reiser til utlandet med assistenter ikke ville godkjennes, og at utenlandsreiser «må løses i privat regi». Hvis arbeidsledere vil reise med assistentene, må de selv betale lønn til assistentene. Assistentene må søke om permisjon uten lønn for reiseperioden.  Konsekvensene blir at ingen vil ha råd til å kunne reise med sine assistenter til utlandet selv om kostnadene for kommunen er det samme om assistenten bistår i Norge eller utlandet. Kommunen viser til en veileder for BPA utarbeidet bl.a. av Fylkesmann i Vestfold. Denne veilederen er undertegnet 01.12.15, altså få dager før departementets rundskriv ble offentliggjort 18.12.15. Vår bekymring er knyttet til at kommunen fortsatt forholder seg til fylkesmannens veileder, selv om deler av den er i strid med departementets rundskriv.

Oslo: I konsesjonsgrunnlaget stilte Oslo Kommune bl.a. krav om minst 4 ukers varsel for reiser ut over 3 dager. Saken hadde ikke vært til politisk behandling. Etter protester fra funksjonshemmedes organisasjoner ble konsesjonsavtalen trukket tilbake.

Kongsberg: Kommunen krever at arbeidsledere må varsle arbeidsgiver om de skal oppholde seg utenfor Norges grenser ut over ett døgn eller ha opphold utenfor egen bostedskommune ut over sju døgn. Arbeidsledere må også få tillatelse fra kommunen om de skal oppholde seg utenfor Norge i mer enn 14 dager i løpet av et kalenderår.

Vestregionen: Kommunen skal varsles for utenlandsopphold med varighet ut over et døgn og det tillattes maksimalt opphold på 14 dager av et kalenderår. Kommunen skal varsles når opphold i Norge, utenfor egen kommune, har varighet ut over syv døgn. Den enkelte kommune kan kreve dokumentasjon på gjennomført reise.

Vestregionen inngikk også nye avtaler med BPA-leverandører. Enkelte leverandører vil ikke betale for kvelds- og helgetillegg til assistentene. Leverandørene påstår at det står ingenting om dette spørsmålet i avtalen med kommunen. Konsekvensene for flere arbeidsledere er at de ikke får assistanse når de har behov for det. Kommunen hevder at de kan bestemme at timene ikke skal brukes fleksibelt slik som det er forutsatt med BPA. I ettertid er spørsmålet blitt løst for arbeidslederne.

På bakgrunn av ovennevnte ber NHF Helse- og omsorgsministeren Bent Høie om å tydeliggjøre overfor kommunene hva BPA er og at krav som direkte eller indirekte undergraver verdiene og intensjonene med BPA ikke skal forekomme.

NHF ber også helse- og omsorgsminister om et møte for å drøfte nærmere årsaksfaktorer og løsninger. NHF mener at vi ikke kan vente på følgeevalueringen av BPA for å rette opp ovennevnte forhold, fordi det allerede i dag er mange funksjonshemmede som får store problemer som følge av kommunenes nye praksis

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

/sign./
Arne Lein
Forbundsleder

Flere nyheter
 • Tilvekst på NHFU-kontoret
  21. mars 2018
  Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Vi har invitert nøkkelpersoner fra politikken, ombudsordningen og aktuelle organisasjoner til dialog om hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  16. januar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  19. januar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
Flere artikler