- Verre enn vi fryktet

- Verre enn vi fryktet

- Gjennom dette statsbudsjettet legger regjeringen opp til en svært usosial fordelingspolitikk, sier NHFs forbundsleder Arne Lein om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.
08. oktober 2014

Det forslaget til statsbudsjett som ble presentert av regjeringen i dag, er totalt sett en stor skuffelse for funksjonshemmede. Først og fremst fordi regjeringen vil innføre kutt i flere velferdsordninger til mennesker som allerede har lite fra før. Her er noen av kuttene:

Inntektsgrunnlag for rett til sykepenger økes.

Barnetillegget for uføre reduseres. Regjeringen foreslår å erstatte dagens behovsprøvde barnetillegg med et standardisert barnetillegg. «Det nye tillegget skal være på nivå med barnetillegget som gis til mottakere av arbeidsavklaringspenger, og vil gjelde for personer som mottar uføretrygd fra 1. januar 2016.» (Statsbudsjettet.no) Konsekvensen for dem med størst behov, lav inntekt og ekstra utgifter til barn kan bli om lag 28 000 kroner redusert inntekt i året. Les også "Kutt rammer fattige barn"

Støtten til gruppe 1-biler kuttes for personer utenfor arbeidslivet. Statsbudsjettframlegget sier om dette: «Bil er i dag vanlig i befolkningen, og kan ikke anses å være et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand. Det er således rimelig at man dekker utgiften til bil selv, mens man fortsatt vil kunne få dekket eventuelle ombygginger og tilpasninger som følge av en funksjonsnedsettelse. For å hindre at personer med nedsatt funksjonsevne faller ut av arbeidslivet, vil Regjeringen skjerme den brukergruppen som får stønad til bil for å komme seg til og fra arbeid eller utdanning.» Regjeringen forventer å spare 65 millioner i 2015 og 75 millioner i 2016 på å kutte i rettighetene til bil i gruppe 1.

Mye verre for alle som ikke kan jobbe

Kuttene regjeringen nå vil innføre, handler i stor grad om at regjeringen vil satse på arbeidslinja og er opptatt av at det skal lønne seg å jobbe.

- Det er hevet over tvil at flere funksjonshemmede kunne vært i jobb enn i dag. De tiltakene regjeringen foreslår for å få flere i arbeid viser imidlertid liten kunnskap om hva som skal til for at funksjonshemmede skal kunne jobbe. Vi ser ingen tiltak i budsjettet som vil bidra til å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede i nevneverdig grad, sier NHFs forbundsleder.

Minst like viktig synes han det er at det alltid vil være et stort antall mennesker som ikke har arbeid som et reelt alternativ. Han er opptatt av at de norske velferdsordningene er bygget opp over veldig mange år, nettopp med et formål om å sørge for et sikkerhetsnett blant de med lav inntekt og stort behov.

- Med dette statsbudsjettet gjør regjeringen det enda vanskeligere enn det allerede er, å være utenfor arbeidslivet, sier han.

- Da regjeringen tiltro uttalte Siv Jensen og Erna Solberg at de ville gi funksjonshemmede et løft. Nå viser de en usosial profil som vil gjøre livet mye vanskeligere for mange funksjonshemmede med svak økonomi.

Noen lyspunkter

Statsbudsjettet byr dog på noen gode nyheter for funksjonshemmede:

Økt støtte til aktivitetshjelpemidler. I sommer ble det innført en ny ordning med støtte til såkalte aktivitetshjelpemidler for funksjonshemmede over 26 år. Tidligere var slik støtte kun forbeholdt unge under 26 år. Regelverket for den nye ordningen gjorde imidlertid at personer med sterke funksjonsnedsettelser falt utenfor, fordi ordningen ikke omfattet alle hjelpemidler som kan fremme økt aktivitet. Regjeringen legger nå opp til å endre regelverket. «Noen personer med sterke funksjonsnedsettelser kan ikke benytte seg av vanlige aktivitets- hjelpemidler. Regjeringen foreslår at hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet til personer som har store vanskeligheter med å bruke vanlige aktivitetshjelpemidler også skal kunne dekkes under denne ordningen med virkning fra 2015», heter det i budsjettframlegget. Handikapnytt omtaler saken i en større artikkel. Les hele saken på handikapnytt.no

- Denne utvidelsen er positiv, men det er fremdeles mange hjelpemiddelbrukere som står utenfor ordningen, og vi vil fortsette å jobbe for at ordningen for de over 26 skal bli like god som den er for unge under 26, sier Lein.


En utvidelse av bilstønadsordningen for gruppe 2 for personer som har en sterkt begrenset gangfunksjon. Statsbudsjettsframlegget sier om dette:
«Kriteriene for stønad til bil i gruppe 2 (kassebiler) er strenge, og det er i dag en del brukere som for eksempel er avhengige av å ha med seg rullestol i bilen, som ikke fyller vilkårene for en slik stønad.»
De kriteriene som man opererer med i dag, fører til at en del mennesker ikke får med seg rullestolen i bilen, men må frakte den i tilhenger.

- Dette er en tullete ordning som vi har protestert mot lenge, så det er positivt at den endelig endres, sier Arne Lein.

Funksjonsassistanse ordningen økes med om lag 10 prosent for at flere kan tas inn i ordningen. Det betyr at personer som i dag står utenfor arbeidslivet vil kunne få en assistent på jobb som tilrettelegger for at det skal være mulig å utføre arbeidsoppgavene.

- Dette er positivt, men vårt grove regnestykke viser at bevilgningen kun vil føre til sysselsetting av 14 personer, sier Arne Lein, som mener at denne bevilgningen ikke holder som sysselsettingstiltak alene.

Ingen overraskelser om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse, bekrefter regjeringen sitt tidligere løfte om å styrke budsjettet med 300 millioner kroner for å følge opp rettighetsfestingen fra 1. januar 2015.

- Denne bevilgningen er i og for seg en god nyhet. Det er likevel visse usikkerhetsmomenter knyttet til om midlene vil komme funksjonshemmede med assistansebehov til gode, all den tid de er foreslått overført som frie inntekter til kommunene, og ikke er øremerket BPA, sier NHFs forbundsleder.

Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Ny leiar valt i Noregs Handikapforbunds Ungdom
  17. oktober 2018
  I helga vart Tamarin Varner (28) frå Sotra valt til ny leiar på landsmøtet til Noregs Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Med seg på laget får ho Marianne Knudsen (19) frå Trondheim som 1. nestleiar og Gabriel Wilhelmsen Hoff (22) frå Drøbak som 2. nestleiar.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
Flere artikler