Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bidrar til at funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan administrere sin egen hverdag, og selv kan bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. Retten til brukerstyrt personlig assistanse  er imidlertid begrenset. Norges Handikapforbund mener at retten til brukerstyrt personlig assistanse må utvides. Alle funksjonshemmede som ønsker og vil ha nytte av BPA, må få rett til ordningen.
08. november 2014

Et aktivt og selvstendig liv med brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv: Kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

Funksjonshemmede kjenner selv sine egne behov best og vet hva de trenger, til hvilke tider. En brukerstyrt assistanseordning gir funksjonshemmede mulighet til å styre eget liv, i stedet for å måtte innrette livet etter kommunale rutiner og timeplaner.

Norges Handikapforbund har jobbet for at funksjonshemmede skal ha rett til selvstyrt assistanse i 25 år. Vi gleder oss over at BPA ble lovfestet som en individuell rettighet, gjeldende fra 2015. Samtidig oppfatter vi rettigheten som altfor begrenset til å sikre god assistanse og reell selvstyring til alle som trenger det.

Retten til BPA gjelder bare de som har størst behov. Loven er heller ikke entydig på alle punkter. Kommunene har ulik praksis, og mange utarbeider egne retningslinjer som ikke alltid harmonerer med regelverket. Vi er derfor bekymret for at BPA-tildelingen vil variere urimelig mye fra kommune til kommune.

Fakta om brukerstyrt personlig assistanse

 • Retten til brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d og utdypet i BPA-rundskrivet av 18.12.15. 
 • BPA-retten gjelder personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Mennesker over 67 år kan også få innvilget en BPA-ordning, særlig de som har hatt BPA før fylte 67.
 • Med stort behov menes minst 32 timer per uke. Personer med et assistansebehov på minst 25 timer per uke har også rett til brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at dette vil medføre vesentlige kostnadsøkninger.
 • BPA-rundskrivet fremhever at BPA «er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse» for funksjonshemmede. Videre at «Det er innholdet og formålet med bistanden personen har behov for, som vil være avgjørende for om personens tjenestebehov gir grunnlag for rett til BPA»
 • Tjenesten skal være brukerstyrt, det vil si at det i utgangspunktet er brukeren selv som skal være arbeidsleder, og at organiseringen og innholdet i tjenestene skal baseres på brukerens behov.
 • Retten omfatter støttekontakt og avlastningstiltak for foreldre med funksjonshemmede barn under 18 år som bor hjemme.
 • Rettigheten er begrenset når man trenger flere enn én tjenesteyter eller nattjenester.
 • BPA kan brukes til reiser utenfor kommunen og i utlandet under visse vilkår.
 • Personer som ikke kommer inn under pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, har fortsatt mulighet til å søke BPA via § 3-8 i helse- og omsorgstjenesteloven. Rundskrivet presiserer at momenter som bør vektlegges er om BPA vil gi personen mulighet til studier, arbeidsdeltakelse eller liknende, eller bidra vesentlig til brukernes livskvalitet.

NHF mener at:

 • Retten til brukerstyrt personlig assistanse må utvides til også å gjelde personer med et mindre assistansebehov enn 25 timer per uke.
 • Kommunenes BPA-vurderinger må bygge på den enkeltes ønske om assistanse for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv.
 • Også mennesker over 67 år må omfattes av retten til BPA.
 • Assistentenes arbeidsforhold må være godt ivaretatt.
 • Kommunene må sørge for god BPA-opplæring.

Last ned og skriv ut

Ønsker du denne informasjonen skriftlig?
Last ned en pdf-versjon av "BPA - Brukerstyrt Personlig Assistanse" som du selv kan skrive ut.

Rettighetsinformasjon

Trenger du informasjon om hvilke rettigheter du har?
Les mer på våre egne sider med rettighetsinformasjon om brukerstyrt personlig assistanse.