Hjertesaker
 • Holdningsarbeid
  11. januar 2018
  Uvitenhet, fordommer, manglende kunnskap og myter er en vesentlig årsak blant annet til at folk stenges ute fra arbeidslivet, til at unge støtes ut av videregående skole, til mobbing og hatprat. Dette fører til ensomhet og uhelse for mange. Holdningsendring er derfor overordnet for alt arbeidet vårt og vår viktigste sak.
 • Likestilling og diskriminering
  08. november 2014
  I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt fra ulike arenaer. Norges Handikapforbund har derfor et sterkt fokus på likestilling og diskriminering.
 • Universell utforming
  10. november 2014
  Trapper, fortauskanter, terskler, smale dører og mangel på heiser, hindrer funksjonshemmede fra å være aktive deltakere i samfunnet. Universell utforming skaper bedre tilgjengelighet og bidrar til at alle kan delta. Norges Handikapforbund mener at universell utforming skal være et ufravikelig krav i all samfunnsplanlegging.
 • Skole
  22. september 2014
  Alle barn har rett til å gå på sin lokale skole, sammen med barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det mange barn som ikke får reell mulighet til å gå på nærskolen sin, men må gå på spesialskoler et annet sted. En viktig grunn er at skolene ikke er tilgjengelige.
 • Arbeid
  22. september 2014
  En funksjonsnedsettelse betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. Likevel er det svært mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, til tross for at de ønsker å jobbe. NHF er opptatt av at funksjonshemmede skal ha reell adgang til arbeidsmarkedet og til stillinger de er kvalifisert for.
 • Tekniske hjelpemidler
  22. september 2014
  Hjelpemidler bidrar til god livskvalitet og er en forutsetning for å leve et aktivt liv. Uten individuelt tilpassede hjelpemidler innskrenkes menneskers frihet og valgmuligheter. Behovet for personlig hjelp og faren for en passiv tilværelse øker. Det er ikke gunstig verken for den som trenger hjelpemidler eller for samfunnet som helhet.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  08. november 2014
  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bidrar til at funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan administrere sin egen hverdag, og selv kan bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. Retten til brukerstyrt personlig assistanse  er imidlertid begrenset. Norges Handikapforbund mener at retten til brukerstyrt personlig assistanse må utvides. Alle funksjonshemmede som ønsker og vil ha nytte av BPA, må få rett til ordningen.
 • Rehabilitering
  08. november 2014
  For mange funksjonshemmede er tilgangen til gode rehabiliteringstjenester en forutsetning for å kunne leve et selvstendig liv. Erfaringen viser imidlertid at mange ikke får tilgang til de tjenestene og ordningene de har behov for. NHF er opptatt av at alle med behov for det, skal få en reell tilgang til individuelt tilpasset rehabilitering.